Adjuntem la circular relativa a la obertura de la segona convocatòria del Kit Digital per empreses entre 3 i menys de 10 treballadors.

La finalitat del Programa és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de pimes i autònoms a través de lʼadopció de solucions digitals accessibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze (12) mesos, computant-se des del 2 de setembre del 2022 a les 11:00 hores fins al 2 de setembre del 2023 a les 11:00 hores, de conformitat amb l’article 23.2.g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article 26.1 de les Bases Reguladores. Aquest termini conclourà abans si s’esgotés el crèdit pressupostari establert a l’apartat tercer de la present Convocatòria.