13 de gener de 2022

 

El passat 30 de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançament per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

El programa Kit Digital està dotat d’un pressupost total de 3.067 milions d’euros i té com a objectiu ajudar a digitalitzar pimes i autònoms de tot el territori nacional. A través de diferents convocatòries, els beneficiaris rebran un ajut en forma de bono digital per contractar les solucions disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, recollit a la plataforma Acelera Pyme.

Objecte
La finalitat del Programa és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de pimes i autònoms a través de l’adopció de solucions digitals accessibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.

També podran destinar-se aquests ajuts a l’adopció de solucions de digitalització la finalitat del qual sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

Les funcionalitats i serveis disponibles al catàleg s’agrupen en les següents categories:
– Lloc web i presència a Internet: creació d’una pàgina web i/o prestació de serveis per donar-hi visibilitat als principals llocs d’Internet.
– Comerç electrònic: creació d’una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.
– Gestió de xarxes socials: promocionar les empreses a les xarxes socials.
– Gestió de clients: digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
– Intel·ligència empresarial i analítica: explotació de dades de l’empresa per a la millora del procés de presa de decisions.
– Gestió de processos: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productiu.
– Factura electrònica: digitalitzar el flux d’emissió de factures entre la pime i els clients.
– Serveis i eines d’oficines virtuals: implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors.
– Comunicacions segures: proporcionar a les pimes seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.
– Ciberseguretat online: proporcionar a les pimes seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus empleats.

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol.

Atenent al nombre de treballadors, s’estableixen els següents segments de beneficiaris:
a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.
c) Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.

En cadascuna de les convocatòries del programa es determinarà el segment o segments de beneficiaris que podran sol·licitar la subvenció pública corresponent.

Requisits dels beneficiaris
Per obtenir la condició de beneficiari caldrà disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pyme, a més de complir amb els següents requisits:

– Tenir la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que disposa l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
– Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
– No tenir la consideració d’empresa en crisi.
– Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
– No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
– No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– No superar el límit d’ajuts de minimis.

Agents Digitalitzadors Adherits (ADA)
Els Agents Digitalitzadors Adherits seran els que podran prestar les solucions de digitalització objecte de subvenció les referències de les quals estiguin disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.

Per obtenir la condició d’Agent Digitalitzador Adherit¸ les empreses hauran de complir amb els següents requisits:
– Una facturació acumulada d’almenys 100.000 euros els dos anys anteriors a comptar des del moment de la presentació de la sol·licitud d’adhesió, o 50.000 euros l’any anterior, en projectes similars als que s’han de desenvolupar per als beneficiaris. Per al cas de les persones en situació d’autoocupació sense treballadors a càrrec seu, la facturació acumulada haurà de ser de, com a mínim, de 70.000 euros o 35.000, respectivament.
– Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
– No tenir la consideració d’empresa en crisi.

Les obligacions dels ADA seran les establertes a l’article 10 on hi consta col·laborar amb la difusió i la justificació i altres aspectes com els següents:
a) Comunicar, en cas de requeriment per part de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, les empreses contractades, en cas que n’hi hagués, amb les que prestarà cadascuna de les solucions de digitalització, així com l’ocupació generada tant a l’ADA com a les diferents empreses contractades, si escau.
b) Esmentar, en les accions de comunicació, publicacions, pàgines web o similars realitzades per a la difusió de la seva condició d’adherits al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, que el finançament de les ajudes s’efectua amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla europeu Next Generation EU
c) No promocionar a través dels canals i mitjans del Programa Kit Digital productes i serveis que no corresponguin amb les referències publicades al Catàleg i no condicionar el beneficiari perquè contracti qualsevol altre producte que no correspongui el Catàleg de solucions esmentat.

DESTACAT. En el supòsit dels Agents Digitalitzadors Adherits – ADA de més de 1.000 empleats o que tinguin un volum anual de negocis superior a 100 milions de euros, prestar els serveis obligatòriament a tota la geografia espanyola, mitjançant la seva pròpia xarxa comercial o a través de tercers contractats.

En aquests casos, els ADA hauran d’executar, a través de les empreses que contractin, menys el 50% del volum de negoci obtingut com a conseqüència dels acords de Prestació de Serveis de Digitalització subscrits en el marc del Programa Kit Digital. Aquest volum s’acreditarà mitjançant declaració trimestral, que inclourà la inscripció de les empreses contractades per a la comercialització i prestació de les solucions de digitalització comercialitzades i l’import executat, que haurà de remetre cada ADA a l’Entitat Pública Empresarial Red.es mitjançant un formulari habilitat a través de la Seu Electrònica.

Els interessats en adquirir la condició d’ADA, hauran de sol·licitar la seva adhesió a la Seu Electrònica de l’òrgan concedent. El termini per sol·licitar l’adhesió al Programa s’iniciarà el dia de la publicació d’un anunci d’Adhesió obert a tots els interessats, El procediment d’adhesió s’iniciarà a sol·licitud de l’interessat i en els termes previstos a l’Annex III d’aquestes bases.

Catàleg i categories de solucions ofertades
Seran subvencionables les despeses associades a l’adopció de les solucions disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització. El Catàleg és la relació de referències a solucions de digitalització disponibles al mercat que compleixen amb les especificacions d’alguna de les Categories de Solucions de Digitalització regulades a l’article 13 i determinades a l’Annex IV, ofertes pels ADA, i que els beneficiaris de les ajudes podran adoptar. Estarà accessible des de la plataforma Accelera pime, gestionada per l’òrgan concedent.

Els ADA podran donar d’alta i de baixa al Catàleg únicament una referència per a les solucions que ofereixin al mercat a cada Categoria de Solucions de Digitalització. Totes les gestions es realitzaran mitjançant els formularis i procediments que s’incloguin a l’Anunci d’Adhesió, i seran responsables els ADAs de la veracitat de la informació que proporcionin.

La referència ofertada al Programa per un ADA haurà d’especificar:
a) Categoria a la què s’associa.
b) Si escau, sector d’activitat al qual s’adreça.
c) Territori on es desplega la solució de digitalització, podent ser tot el territori espanyol o una relació exclusiva de províncies.
d) Enllaç a la pàgina web dedicada al domini de l’ADA, amb el format i requisits que s’estableixin a l’Anunci d’Adhesió al Programa

A l’annex IV es detallen els requisits tècnics, mínims i funcionals – així com els imports màxim de subvenció a pagar en cada fase d’execució – que han de complir les diferents solucions ofertades. Apart, totes les Categories exigiran a les solucions de digitalització:
a) La prestació d’un servei de suport davant d’incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores. La prestació es pot fer de forma remota. Els beneficiaris disposaran d’un servei d’atenció al client telefònic i per correu electrònic.
b) La impartició al beneficiari de la formació necessària que li permeti la adquisició de coneixements bàsics per al seu ús inicial i posterior gestió.

Característiques de l’ajuda
Les ajudes seran disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció solucions de digitalització disponibles al mercat les referències del qual estiguin incloses al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa. L’ajuda es concedirà mitjançant la corresponent resolució administrativa de l’òrgan concedent.

L’ajut té la consideració de subvenció directa, atorgada mitjançant el procediment de concurrència no competitiva per a les entitats i persones beneficiàries. Així mateix els ajuts previstos en aquesta Ordre són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que cobreixin el mateix cost, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Els beneficiaris abonaran el preu de les solucions de digitalització que contractin mitjançant la cessió, parcial o total, del dret al cobrament de la subvenció concedida (bono digital) als Agents Digitalitzadors Adherits. Aquesta cessió del dret al cobrament de la subvenció pública concedida es pactarà, pels imports corresponents, als Acords de Prestació de Solucions de Digitalització. Aquests acords son els que la persona o entitat beneficiaria ha de firmar amb els ADA. Cada convocatòria establirà un model amb el contingut mínim d’aquests acords.

Els imports del bono digital assignat a cada segment de beneficiaris són els següents:
– Segment I: 12.000 euros
– Segment II: 6.000 euros
– Segment III: 2.000 euros

En qualsevol cas, s’atorgarà una única subvenció pública per beneficiari entre totes les convocatòries del Programa, exceptuant que en aquestes es permeti un número superior.

Finançament i intensitat de l’ajuda
L’import d’ajuda final aplicable a cada solució de digitalització serà el menor dels següents imports:
a) Ajuda màxima de la Categoria de Solució de Digitalització a la qual correspon la solució de digitalització.
b) Cost de la solució de digitalització contractada.
c) L’import de la subvenció concedida no associat a Acords de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzats.

Procediment i termini de presentació de sol·licituds 
Una vegada concedida la subvenció, i per poder exercir el dret de cobrament de la subvenció bono digital, que no serà efectiu fins a la correcta justificació de la mateixa, el beneficiari haurà de seleccionar i contractar la solució o solucions de digitalització que vulgui adoptar entre les disponibles al Catàleg. Un cop contractada, el beneficiari haurà de formalitzar, amb l’ADA, un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.

El beneficiari podrà formalitzar Acord de Prestació de Solucions de Digitalització únicament per a una solució de digitalització per cada Categoria de Solució de Digitalització del Catàleg. La diferència entre el cost de la solució contractada i l’import de la subvenció concedida associat a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzat haurà de ser abonat pel beneficiari a l’ADA.

El termini màxim per a la formalització d’Acords de Prestació de Solucions de Digitalització per ambdues parts serà de sis (6) mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut, llevat que la convocatòria estableixi un termini inferior. Un cop transcorregut aquest termini, el beneficiari perdrà el dret al cobrament de l’import de la subvenció concedida que no estigui associat a Acords de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzats.

La formalització de l’Acord suposarà la cessió, per part del beneficiari, del dret de cobrament de l’import de la subvenció concedida a favor de l’agent digitalitzador adherit.

Execució
La prestació de solucions de digitalització per l’agent digitalitzador Adherit es realitzarà en dues fases:
a) Una primera fase amb un termini màxim de tres (3) mesos. La fita que marca l’inici d’aquesta fase és la validació de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. Durant aquesta fase s’haurà de realitzar la instal·lació, i desenvolupament si escau, de la solució, així com el pagament de la factura emesa pel Agent Digitalitzador Adherit, amb la conformitat prèvia del beneficiari
b) Una segona fase amb un termini de dotze (12) mesos, a computar des de la data d’emissió de la factura a la fase anterior.

L’agent digitalitzador emetrà al beneficiari una única factura per l’import total de la solució de digitalització contractada associada a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. La factura reflectirà la reducció en l’import a abonar per el beneficiari, pel que fa a la quantia de la subvenció concedida associada al Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, el dret de cobrament del qual queda expressament cedit a l’agent digitalitzador adherit en la formalització del dit Acord. L’article 22 indica els requisits mínims que han de constar en aquesta factura (num de referencia de l’acord, solució de digitalització adoptada, quantia concedida i que consta a l’acord i indicació expresa que ha estat finançat pel programa Kit Digital)

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos des de la publicació de la corresponent convocatòria, o superior si aquesta estableix un altre termini. Aquest termini conclourà abans en cas d’esgotar-se el crèdit pressupostari de la convocatòria.

La sol·licitud es realitzarà mitjançant l’emplenament d’un formulari automatitzat a la seu electrònica que es determini, la qual serà accessible des de la plataforma Acelera Pyme. Les sol·licituds seran resoltes i notificades en el termini màxim de sis (6) mesos des de la publicació de la convocatòria, de conformitat amb el que estableix el article 25.4 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La norma inclou el procediment per fer la justificació així com les causes d’incompliment.