La Línia de Cupons Indústria 4.0 té per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosi prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la indústria 4.0; o bé l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0.

 

 

El 21 d’octubre el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/3115/2021, de 15 d’octubre, per la qual s’obre la segona convocatòria per a l’any 2021 de la línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial, atès que ACCIÓ disposa d’una dotació econòmica addicional de 3.000.000,00 euros.

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/778/2021, de 17 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.

Beneficiàries

De manera genèrica, les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons per els diferents ajuts estipulats en les bases reguladores d’aquesta convocatòria, amb un màxim d’un cupó per la línia de Cupons d’Indústria 4.0.

Import i termini

La quantitat màxima destinada a la línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial és de 3.000.000,00 euros, repartits de la manera següent:

  • 300.000 euros a l’acció de Diagnosi Indústria 4.0
  • 2.700.000 euros a l’acció d’Assessorament en la implantació Indústria 4.0,

Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ.

L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 9:00 hores de l’endemà de la publicació de la  Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 5 de novembre de 2021.