15 de desembre de 2021

El passat 11 de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l’Extracte de l’Ordre ICT/12921/2021, de 15 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Innova Invest de l’ICEX Espanya Exportació i Inversions, E.P.E., i es procedeix a la seva convocatòria per l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El pressupost assignat a aquesta convocatòria ascendeix a 5.000.000 euros. Es pot accedir al text complet de les bases reguladores de les subvencions aquí.

Objecte

L’objecte d’aquestes ajudes és promocionar inversions a Espanya amb un alt component innovador realitzades per empreses amb participació de capital estranger, amb la finalitat d’afavorir la seva integració amb el teixit productiu i investigador nacional, i que suposin una contribució a la millora de la competitivitat i la productivitat de l’economia espanyola.

Beneficiàries

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades les empreses que compleixin els següents requisits:

 1. Exercir una activitat econòmica, sigui quina sigui la seva forma jurídica.
 2. Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
 3. Comptar amb una participació estrangera d’almenys el 50% del capital social. Els socis estrangers que participin al capital poden ser tant persones jurídiques domiciliades a l’estranger com persones físiques no residents a Espanya.
 4. No tenir contret un deute amb ICEX.
 5. Complir els requisits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 6. No trobar-se en situació d’empresa en crisi, de conformitat amb l’article 1.4.c) del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i d’acord amb la definició d’empresa en crisi prevista a l’article 2.18) del dit reglament.
 7. Complir la normativa vigent en matèria d’inversions estrangeres.
 8. Complir la normativa vigent en matèria d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l’ocupació
 9. No tenir deutes per reintegrament d’ajuts o préstecs amb l’Administració, o estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 10. Acceptar la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets digitals

Despeses subvencionables

L’ajut s’atorgarà a les despeses de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental que s’englobin dins dels conceptes següents:

 1. Els costos de personal: investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar.
 2. Els costos de l’instrumental i el material.
 3. Els costos d’edificis i terrenys.
 4. Els costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte
 5. Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte. Aquestes despeses de caràcter general no poden excedir el 15% de les despeses de la partida de costos de personal subvencionables.

Import

L’import mínim del conjunt dels conceptes subvencionables inclosos a cada sol·licitud haurà de ser, almenys, de 500.000 euros, mentre que la subvenció màxima per beneficiari serà de 800.000 euros.

La subvenció es determinarà com un percentatge dels conceptes subvencionables en funció de la grandària de l’empresa i la tipologia del projecte.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat i es tancarà en un màxim de dos mesos (a les 23:59:59 hora peninsular a Espanya).

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través de l’Oficina Virtual de l’ICEX (https://oficinavirtual.icex.es/planesempresa/login)