Menu

La visita a aquest website no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l’Usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 3/2018 sobre Protecció de Dades i RGPD.

L’Usuari que faciliti dades de caràcter personal consent inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’entitat, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb una finalitat operativa, de personalització, estadística i comercial i activitats pròpies del seu objecte social: facilitar a l’Usuari l’accés i ús ràpid i correcte del portal, agilitar a l’Usuari els tràmits de consulta, sol·licitud, obtenció o contractació de continguts, activitats, serveis o productes, la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o denegació de les consultes o sol·licituds per a accedir o contractar continguts, activitats, serveis o productes oferts a través del portal, l’adequació dels continguts, activitats, serveis o productes a les preferències dels usuaris i l’enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d’informació relativa al portal FOMENT DEL TREBALL NACIONAL. En particular, l’Usuari autoritza a Foment perquè li enviï comunicacions corporatives, publicitàries o promocionals per via electrònica (o a través d’altre mitjà de comunicació electrònica equivalent) o en suport paper, a la seva adreça de correu electrònic.

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment i en els termes establerts en la LOPD, el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, i revocar l’autorització concedida perquè Foment enviï, per mitjans electrònics o en suport paper, comunicacions corporatives, publicitàries o promocionals, notificant-t’ho a Foment enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic rgpd@foment.com, o mitjançant carta dirigida a l’Àrea de Protecció de Dades, Via Laietana núm. 32, 1 pis, 08003 Barcelona.

L’usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats assenyalades anteriorment, a qualsevol dels tercers publicitaris amb els quals l’Usuari decideixi en cada cas, contactar per a consultar, sol·licitar, obtenir i contractar continguts, activitats, serveis o productes, en la forma i amb les limitacions de la Llei Orgànica 3/2018 sobre Protecció de Dades i RGPD.

Les societats que rebin les dades de caràcter personal de l’Usuari i, especialment, les dades socioeconòmiques, vindran obligades a utilitzar les seves dades única i exclusivament per a l’estudi, i si escau, concessió del contingut, activitat, servei o producte que cadascuna d’elles ofereixi.

Foment es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que l’Usuari proporcioni de forma confidencial, garantint-li que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats. Sense perjudici de l’anterior, Foment podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, a través dels seus sistemes informàtics, i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Foment procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o registrades.

En el cas que les dades s’utilitzessin per a una finalitat distinta per a la qual haguessin estat recaptades o recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats.

X
X