Menu

ESTATUTS

Al llarg dels últims anys s’han reformat els Estatus de l’entitat amb l’objectiu de modernitzar i millorar les normes per al bon govern de la institució. Així al 2014 es va regular la incorporació del Codi Étic, la Comissió de Régim Intern i modificacions a la limitació de mandats.

Al 2019 els canvis normatius es van referir, fonamentalment, a incrementar la presència i donar veu a tots els territoris de Catalunya dins els òrgans de govern de Foment del Treball, així com a facilitar el creixement de la institució com la casa gran de les empreses, grans, mitjanes,  petites i autònoms.

Assabenta't de l'actualitat Visita la sala de premsa de Foment on hi trobaràs tots els nostres vídeos, podcasts i publicacions, per conèixer més a fons l'actualitat empresarial. MÉS INFORMACIÓ

ESTATUT ACTUAL

Art 1.

Foment del Treball Nacional (Foment) és la confederació de les organitzacions empresarials territorials i sectorials i empreses de Catalunya.

Foment és la continuació de la Reial Companyia de Filats i Teixits de Cotó, fundada el 1771, que va transformar‐se i ampliant la seva representativitat, amb les denominacions successives de Comissió de Fàbriques de Filats, Teixits i Estampats de Catalunya, Junta de Fàbriques de Catalunya, Institut Industrial de Catalunya, Foment de la Producció Nacional, Institut de Foment del Treball Nacional i, a partir de 1889, l’actual de Foment del Treball Nacional.

Art 2.

Foment és una organització independent, acollida al dret constitucional i legal d’associació dels empresaris, i és regit amb criteris democràtics per representants lliurement elegits.

Foment té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar d’acord amb el que les lleis disposen i es regeix per aquests Estatuts, els reglaments que els despleguen i el Codi Ètic i de Bon Govern.

Art 3.

Foment té la seu a Via Laietana, 32, de Barcelona.

Aquesta seu podrà ser canviada per acord de la Junta Directiva.

Art 4.

Foment té durada indefinida.

Art 5

 1. Els Objectius de Foment són:
  • Contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya, en un marc de llibertats i de promoció de la iniciativa privada i empresarial, impulsant les vocacions empresarials.
  • Ajudar el desenvolupament de les empreses amb les seves polítiques i prestant els serveis necessaris, coordinadament amb les organitzacions afiliades.
  • Representar els sectors productius, els territoris i les empreses petites, mitjanes i grans davant les administracions i institucions públiques, organitzacions econòmiques, polítiques, sindicals i socials de Catalunya, Espanya, la Unió Europea i de caràcter internacional, en el que sigui procedent.
  • Promoure i coordinar les actuacions de les organitzacions afiliades, en benefici de les empreses.
  • Col·laborar amb altres organitzacions empresarials per tal d’assolir en comú, i eventualment mitjançant la integració en organitzacions confederals d’àmbit espanyol i de la Unió Europea, finalitats de desenvolupament i progrés econòmic i de les empreses, de més ampli abast.
 2. Amb aquests objectius, Foment porta a terme les següents funcions, a títol enunciatiu i no limitatiu:
  • Realitzar, directament i indirectament, estudis i debats sobre temes d’interès econòmic i social, d’abast general o específic.
  • Promoure polítiques econòmiques i socials que generin un entorn competitiu per a les empreses.
  • Cooperar i facilitar l’activitat de les empreses en els àmbits econòmic i social, acordant convenis col•lectius, o pactes de caràcter interconfederal amb els sindicats i, en el seu cas, amb els sindicats i la administració pública competent.
  • Assegurar la representació unitària en la confederació empresarial espanyola a la que pertanyi i, indirectament, en les d’àmbit europeu i internacional.
  • Constituir o participar en associacions, fundacions o institucions públiques i privades, amb finalitats d’interès per a les empreses. Subscriure convenis amb elles.
  • Fundar o adherir-se a sistemes de mediació i arbitratge en matèries laborals o mercantils.
  • Coordinar les seves activitats amb les organitzacions afiliades i la organització espanyola d’empreses a la que pertanyi.
  • Exercir davant els poders públics les accions necessàries en interès de les organitzacions afiliades i les empreses.
  • Promoure la solidaritat entre les organitzacions afiliades i les empreses.

Art 6.

 1. Els socis de Foment són col•lectius, individuals i col•laboradors,
  1. Són socis col•lectius les organitzacions empresarials sectorials, territorials o d’altre àmbit,
  2. Són socis individuals les empreses que tinguin activitat a Catalunya.
  3. Són socis col•laboradors les entitats associatives amb finalitats coincidents almenys parcialment amb les de Foment.
 2. Les empreses afiliades als socis col·lectius són empreses adherides al Foment.

Art 7.

 1. Per afiliar-se al Foment, els socis col•lectius han de reunir les següents característiques:
  1. Objectius compatibles amb les de Foment.
  2. Independència i autonomia en el seu funcionament.
  3. Àmbit organitzatiu definit sectorialment o territorialment.
  4. Estructura deis òrgans directius i adopció d’acords, regulats amb criteris participatius.
 2. Per ser socis individuals de Foment, les empreses que ho sol•licitin han d’estar afiliades a l’organització sectorial corresponent. No és necessari aquest requisit si la organització sectorial no és soci col•lectiu ni pertany directament o indirectament a un soci col•lectiu.
 3. La sol•licitud d’afiliació es presenta al president de Foment i és acceptada o rebutjada per la Junta Directiva. L’acord de la Junta ha d’ésser ratificat per l’Assemblea General en la primera reunió posterior.
 4. Es perd la condició de soci:
  1. Per l’extinció de l’organització o empresa.
  2. Per voluntat del soci.
  3. Per haver deixat de reunir el soci les condicions que havien determinat la seva admissió.
  4. Per greu incompliment de les obligacions especificades en els Estatuts de Foment o per aplicació del seu Codi Ètic i de Bon Govern.
  5. Per l’afiliació d’una organització soci a un altra federació o confederació intersectorial sense l’acord previ del Comitè Executiu de Foment.

En els casos previstos en les lletres c), d) i e) precedents, la decisió de donar de baixa el soci correspon a la Junta Directiva, prèvia obertura d’expedient amb audiència del soci afectat, i posterior ratificació de l’Assemblea General.

Art 8.

Foment porta un registre dels socis i dels membres dels seus òrgans de govern.
S’establirà reglamentàriament el contingut i el regim de funcionament.

Art 9.

 1. Els socis/afiliats col·lectius i individuals tenen els següents drets:
  1. Elegir i ser elegits per a càrrecs directius i de representació. Es determinarà reglamentàriament el règim de designació i substitució de les persones que puguin exercir aquests drets en representació de cada soci.
  2. Utilitzar els serveis de Foment, en la forma que es determini reglamentàriament.
  3. Participar en la gestió econòmica de l’entitat, d’acord amb el que determinen els estatuts i els reglaments corresponents.
  4. Expressar les seves opinions i suggeriments i instar els òrgans de govern de Foment a que exerceixin les accions o interposin els recursos necessaris per la promoció i defensa dels interessos empresarials.
  5. Ser informats dels acords i les actuacions dels òrgans de govern de Foment.
  6. Obtenir un exemplar d’aquests Estatuts, el Còdi Ètic i de Bon Govern i del Reglament en el seu cas
 2. Els socis col·laboradors tenen com a dret de representació la participació en l’Assemblea General amb veu i sense vot.
  Els altres drets són els que recullen els corresponents acords de col·laboració.
 3. Les empreses adherides tenen dret a obtenir i exhibir un document acreditatiu de la seva condició, i a participar en les activitats i a rebre les informacions de Foment que es puguin vehicular mitjançant els socis col•lectius dels que siguin afiliades.

Art 10.

 1. Els socis col·lectius i individuals tenen els següents deures:
  1. Complir els acords dels òrgans de govern competents en cada cas.
  2. Prestar la necessària col•laboració en les activitats de Foment.
  3. Ajustar la seva actuació als Estatuts, reglaments, Codi Ètic i de Bon Govern i acords dels òrgans de govern.
  4. Exercir els càrrecs directius i de representació pels que fossin elegits.
  5. Pagar les quotes i altres contribucions econòmiques determinades pels òrgans de govern d’acord amb el que disposen els Estatuts.
  6. Facilitar informació no reservada que pugui ésser útil per les finalitats de Foment.
  7. Assistir a les reunions a què siguin convocats i respectar la lliure expressió d’opinions dins de Foment.
 2. Els socis col·laboradors tenen els deures que determinen els corresponents acords de col·laboració.
 3. Les empreses adherides a Foment han de prestar la seva col•laboració en les activitats en que participin els socis col·lectius dels que siguin afiliades.

Art 11.

 1. Els òrgans de govern de Foment són:
  • L’Assemblea General
  • La Junta Directiva
  • El Comitè Executiu
  • La Presidència
 2. El President, els Vicepresidents, els membres del Comitè Executiu i els de la Junta Directiva, són càrrecs directius de Foment.

Art 12.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de govern de Foment.

Art 13.

Tots els socis de Foment tenen dret irrenunciable a ésser representats en l’Assemblea General, d’acord amb les següents modalitats:

 1. Cada soci col•lectiu té com a mínim un representant en l’Assemblea General. Addicionalment, i fins a un total de quinze, la Junta Directiva podrà assignar més representants, proporcionalment a la representativitat del soci en termes d’afiliació i volum econòmic de les empreses afiliades. Cada representant del soci col•lectiu disposa de deu vots.
 2. Cada soci individual té un representant i un vot.
 3. Cada soci col·laborador té un representant, amb veu i sense vot.

Art 14.

Competències de l’Assemblea General:

 1. Aprovar la modificació dels estatuts.
 2. Establir els objectius i programes d’actuació de la Junta Directiva.
 3. Elegir el president i els vocals de la Junta Directiva.
 4. Conèixer la gestió de la Junta Directiva.
 5. Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries i altres contribucions econòmiques dels socis.
 6. Aprovar, si és procedent, els pressupostos, el balanç de situació al final de cada exercici econòmic i el corresponent compte de gestió.
 7. Aprovar la Memòria Anual d’Activitats.
 8. Ratificar els acords d’altes i baixes de socis, adoptats per la Junta Directiva.
 9. Acordar el cessament dels càrrecs directius, quan la competència no és atribuïda a d’altres òrgans de govern.
 10. Adoptar acords sobre dissolució i liquidació de Foment i sobre incorporació a, o associació amb, altres organitzacions de la mateixa naturalesa.
 11. Acordar l’afiliació o incorporació a organismes d’àmbit superior.
 12. Determinar el nombre de membres de la Junta Directiva, abans de cada convocatòria electoral o durant el mandat, tot respectant el que determina l’article 15.2′ següent.
 13. Qualsevol altre que sigui necessària pel compliment de les finalitats de Foment.

Art 15.

  1. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern de Foment.
  2. La Junta Directiva té la següent composició:
   1. El President de Foment.
   2. Vocals elegits d’entre els representants dels socis col•lectius i individuals a l’Assemblea General, en un nombre no inferior a quaranta i no superior a cent, respectant, en qualsevol cas, la proporció del 50% de vocals representants de socis col•lectius sectorials, 30% de vocals representants de socis col•lectius territorials i 20% de vocals representants de socis individuals.
   3. Fins a vint vocals nomenats pel president d’entre persones representatives de socis de Foment.
   4. El Secretari General és vocal amb veu i sense vot, que alhora ho és del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent. En tots aquests òrgans de govern, confeccionarà les Actes de les respectives reunions i expedirà certificats.
  3. Podran ser convocats a les reunions de la Junta Directiva representants de socis col•laboradors en l’Assemblea General, quan el president ho cregui convenient, i tindran veu en les deliberacions però no tindran vot.
  4. Quan hi hagi vacants entre els vocals de la Junta Directiva en representació dels socis la provisió, pel temps que resti del mandat electoral, l’acordarà la mateixa Junta Directiva i l’haurà de ratificar l’Assemblea General. La substitució haurà de mantenir la proporcionalitat entre els vocals determinada en el punt 2 anterior.
  5. Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i gratuïts.

Art 16.

Atribucions
La Junta Directiva té les següents atribucions:

 1. Dirigir les activitats de Foment en el marc de les seves competències.
 2. Convocar les reunions de l’Assemblea General i executar els seus acords.
 3. Elegir als vicepresidents i vocals del Comitè Executiu.
 4. Designar les persones que hauran de representar a Foment en les diferents entitats tant públiques com privades, en les que Foment tingui dret a ser present.
 5. Elaborar la Memòria Anual d’Activitats, per a la seva aprovació per l’Assemblea General.
 6. Aprovar, si és procedent, els pressupostos, el balanç de situació al final de cada exercici econòmic o el corresponent compte de gestió, i presentar-los a l’aprovació de l’Assemblea General.
 7. Vetllar per l’eficaç funcionament dels serveis de Foment.
 8. Adoptar acords en matèria d’administració, compra i disposició sobre béns i drets de contingut econòmic.
 9. Desenvolupar les accions que siguin necessàries pel compliment deis objectius i programes de l’entitat, fixats per l’Assemblea General.
 10. La constitució de comissions i la determinació de la seva composició competències.
 11. El nomenament i remoció del secretari general de Foment.
 12. Les que li siguin assignades per l’Assemblea General.
 13. La resta de competències atribuïdes a la Junta Directiva per aquests estatuts.

Art 17.

 1. El Comitè Executiu és l’òrgan d’administració de Foment.
 2. El Comitè Executiu esta integrat per:
  1. El President de Foment.
  2. El o els vicepresidents.
  3. Vocals en un nombre no inferior a 7 i no superior a 30, elegits per la Junta Directiva d’entre els membres de l’article 15.2.b. anterior.
  4. Fins a quatre vocals nomenats pel President d’entre els membres de la Junta Directiva de l’article 15.2.c).
  5. El secretari general és vocal amb veu i sense vot.
 3. La Junta Directiva determinarà. abans de l’elecció o durant el mandat electoral, el nombre de vocals de l’apartat 2.c) anterior.
 4. Quan hi hagi vacants en els vocals de l’apartat 2.c) anterior, la provisió la farà la Junta Directiva.
  Les vacants del punt 2. d) anterior les proveirà el President.
 5. Els presidents de les Comissions podran ser convocats a les reunions del Comitè Executiu, amb veu i sense vot.

Art 18.

 1. El Comitè Executiu pot fer i portar a terme totes les actuacions que siguin necessàries perquè Foment pugui assolir els seus legítims objectius, i exercir les competències i atribucions no reservades expressament per la llei i els estatuts a l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  En particular, té les següents facultats a títol enunciatiu i no limitatiu:
  1. Comprar, disposar, vendre i gravar tota mena de béns mobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota mena de drets personals i reals sobre els mateixos béns.
   Exercir les mateixes facultats sobre béns immobles, prèvia autorització de la Junta Directiva.
  2. Dirigir la organització interna de Foment i les seves activitats.
  3. Atorgar tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics necessaris per portar a terme les actuacions de Foment.
  4. Constituir i participar en societats mercantils, si és necessari per atendre objectius de Foment
  5. Administrar béns mobles i immobles, especialment concertar, modificar i extingir arrendaments i qualsevol altres cessions d’usdefruit.
  6. Disposar, seguir, obrir i cancel•lar comptes i dipòsits de qualsevol mena en bancs, caixes d’estalvi, institucions i organismes oficials i altres entitats, inclòs el Banc d’Espanya, fent tot el que les lleis i la practica bancària autoritzen.
  7. Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant de tota classe d’organismes públics, en qualsevol concepte i en tota mena de judicis i procediments, fins i tot arbitrals, interposant recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir d’actuacions, ja directament o mitjançant advocats i procuradors, als qui es poden atorgar els poders necessaris.
  8. Atorgar i firmar tota classe de documents, públics i privats, i retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, firmant a tal efecte les cartes de pagament i lliuraments que sigui procedent.
  9. Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords de la Junta Directiva i l’Assemblea General.
 1. El president executa els acords del Comitè Executiu, si bé aquest pot disposar que un acord determinat sigui executat per un dels seus membres.
 2. El Comitè Executiu pot delegar amb caràcter permanent alguna o totes les facultats enumerades en el punt 1 anterior, a favor del president o la Comissió Permanent. La delegació la pot acordar el Comitè Executiu amb el vot de dos terços dels seus membres, com a mínim, i manté la seva validesa fins a la finalització del mandat electoral.

 

Art 19.

El President de Foment és elegit per l’Assemblea General d’entre els seus membres.
Podrà ser reelegit únicament per a un segon mandat complert de forma consecutiva.

En el cas que, a tenor del previst en l’art. 21 dels presents Estatuts un Vicepresident accedís al càrrec de President per qualsevol causa que no sigui el procés electoral, només podrà ser elegit pel mandat consecutiu si el President ha estat substituït abans dels 24 primers mesos del seu darrer mandat.

Art 20.

 1. El president de Foment té les següents facultats:
  1. Representar legalment a tots els efectes a Foment davant de tercers, atorgant poders de representació d’acord amb els Estatuts.
  2. Executar els acords del Comitè Executiu.
  3. Coordinar les activitats de Foment i dels seus òrgans de govern.
  4. Presidir l’Assemblea General.
  5. Convocar la Junta Directiva, el Comitè Executiu i la Comissió Permanent, determinant l’ordre del dia.
  6. Convocar els òrgans d’assessorament que presideixi.
  7. Proposar a la Junta Directiva la constitució d’òrgans assessors.
 2. El President té vot de qualitat en tots els òrgans de govern.

Art 21.

La Junta Directiva determina el nombre de vicepresidents per cada mandat electoral, que no serà superior a dotze, i els elegeix d’entre els seus membres.
El vicepresident de més edat, si la Junta Directiva no ha establert anteriorment una ordre de prelació, substitueix el president, en cas de vacant, absència o malaltia, com a màxim fins el final del mandat electoral.

Art 22.

Com a òrgan de suport al President, aquest pot nomenar una Comissió Permanent integrada per fins a set vocals del Comitè Executiu. El Secretari General n’és membre nat.

La Comissió Permanent actua mitjançant la coordinació dins l’entitat, la preparació de propostes pels òrgans de govern i la cooperació amb el president en l’execució dels acords que aquells adoptin.

Art 23.

Convocatòria de l’Assemblea General.
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any i amb caràcter extraordinari sempre que ho acordi la Junta Directiva, a iniciativa del president de Foment. La convocatòria es realitzarà amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la data de la sessió.
També es reuneix quan ho sol•liciti un nombre de representants que compti com a mínim amb la tercera part dels vots de l’Assemblea General.

Art 24.

Convocatòria de la Junta Directiva.
La Junta Directiva es reuneix les vegades que es cregui necessari i, al menys, sis cops l’any, convocada pel president o a sol·licitud de la tercera part dels seus vocals. Serà convocada amb vuit dies d’antelació a la data de la reunió.

Art 25.

Convocatòria del Comitè Executiu.
El Comitè Executiu es reuneix les vegades que es cregui necessari, convocat pel president o a sol·licitud de la tercera part dels vocals.

Art 26.

 1. Els membres de la Junta Directiva i Comitè Executiu cessen pels següents motius:
  1. A petició pròpia
  2. Per cessar com a representant d’un soci en l’Assemblea General.
  3. Per acord de l’Assemblea General, atenent la proposta de la Junta Directiva després d’instruir un expedient sancionador per incompliment greu de les obligacions estatutàries o de les conductes exigibles, de conformitat amb el previst en el Codi Ètic i de Bon Govern.
  4. Per finalització del mandat.
  5. Per absència o malaltia que, segons apreciació de la Junta Directiva per majoria de dos terços, no li permeti exercir el càrrec.
  6. Per acord de l’òrgan de govern al qual pertany, fonamentat en l’absència injustificada a tres reunions consecutives o a més de la meitat de les celebrades cada any.
 2. La Junta Directiva, per majoria, pot suspendre del càrrec al President i als altres càrrecs directius, per actes que el Codi Ètic i de Bon Govern consideri que mereixen aquesta decisió.
 3. El President cessa pels motius dels apartats 1a), c), d) i e) anteriors.
 4. És incompatible amb l’exercici d’un càrrec directiu de Foment ostentar càrrecs de direcció, administració o govern de qualsevol administració pública o partit polític, i de representació política amb mandat popular, així com amb la condició de candidat en eleccions polítiques.

Art 27.

 1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi són presents o representats la meitat més un dels vocals en el lloc i hora de la convocatòria. En segona convocatòria, mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre d’assistents.
 2. Si el nombre de presents i representats no permetés aconseguir el quòrum especial exigit per aquests Estatuts per determinat punt de l’Ordre del Dia, es suprimirà aquest punt sense perjudici de reproduir-lo en una nova convocatòria.
 3. Llevat del supòsits en què aquests Estatuts disposen altra majoria, els acords de l’Assemblea General s’adopten per majoria simple dels vots emesos.
 4. La Junta Directiva i el Comitè Executiu quedaran vàlidament constituïts si hi són presents la meitat més un dels seus components. En segona convocatòria, un quart d’hora més tard, quedaran constituïts amb els components assistents.
 5. Els acords de la Junta Directiva i el Comitè Executiu, s’adopten per majoria simple, exceptuant els casos en que els Estatuts disposen un altra majoria.

Art 28.

 1. Llevat de matèria electoral, cada representant en l’Assemblea General pot delegar en un altre vocal de la pròpia Assemblea, de la seva mateixa afiliació, individual o col•lectiva.
  En matèria electoral, només s’admetrà la delegació de vot entre els representants del mateix soci col•lectiu.
 2. Convocada l’Assemblea General, els socis no poden canviar els seus representants en el període que va des del sisè dia anterior a la sessió fins a la seva celebració.
 3. No és admesa la delegació de vot en les sessions de la Junta Directiva i el Comitè Executiu.

Art 29.

 1. El President consulta regularment els següents òrgans:
  1. El Consell Consultiu, constituït per personalitats de l’àmbit econòmic i empresarial.
  2. Els Consells Assessors, que agrupen específicament directius de socis individuals, d’organitzacions sectorials, d’organitzacions territorials o de socis col•laboradors.
 2. Els òrgans de govern tenen el suport de les comissions creades amb caràcter permanent o temporal.

Art 30.

 1. El President proposa a l’aprovació de la Junta Directiva els nomenaments de membres del Consell Consultiu, que ho són a títol personal.
 2. El President proposa a l’aprovació de la Junta Directiva els nomenaments de membres dels Consells Assessors, que ho són en representació de les seves entitats o empreses.
 3. Els membres del Consell Consultiu i dels Consells Assessors cessen tres mesos després de quan ho fa el president que els ha proposat.
 4. El Consell Consultiu i els Consells Assessors són presidits pel president de Foment.

Els vicepresidents podran ser convocats a les sessions dels Consells.

Art 31.

 1. Les Comissions tenen caràcter permanent o temporal, segons decideixi la Junta Directiva. Tenen encomanada una missió determinada en un àmbit temàtic concret i estan obertes a la participació de tots els socis. El seu president és nomenat per la Junta Directiva.
 2. Després de cada procés electoral, la Junta Directiva revisa les Comissions, tant en el seu nombre i finalitats com en la seva composició.

Art 32.

Assessors i adjunts a la Presidència.

El President podrà nomenar, com a adjunts o assessors de la presidència, a aquelles persones d’entre els socis de l’entitat o persones vinculades amb ells,  la col·laboració de les quals consideri  adequada per millorar el funcionament de I ‘entitat.

Del seu nomenament s’haurà d’informar al Comitè Executiu i a la Junta Directiva.

Art 33.

Comissionats.

El President podrà nomenar, d’entre els socis de l’entitat, persones vinculades amb ells, o entre personalitats de l’àmbit econòmic o empresarial, i amb el títol de comissionats, a aquelles persones que consideri adequades per al desenvolupament o concreció d’activitats específiques en un àmbit sectorial o temàtic concret.

Tindran la consideració de càrrecs consultius i del seu nomenament s’haurà d’informar el Comitè Executiu i la Junta Directiva.

Art. 34

L’Institut d’Estudis Estratègics  de Foment del Treball Nacional és un òrgan mancat de personalitat jurídica, la finalitat del qual és la de constituir el centre permanent de pensament o de reflexió intel·lectual de Foment del Treball  sobre assumptes de política social, economia, tecnologia, cultura, i d’altres.

El seus membres, que podran no ser socis de Foment del Treball, seran designats per la Junta Directiva a proposta del President.

El seu President serà el de Foment.

La Junta Directiva, a proposta del President, podrà canviar la seva denominació.

Art. 35

Altres òrgans

La Junta Directiva, a proposta del President, podrà acordar la constitució sota diferents denominacions d’altres òrgans, integrats per socis o persones vinculades amb ells, i personalitats del món econòmic i empresarial, amb interessos comuns, per a l’estudi, desenvolupament o concreció d’activitats en àmbits específics.

Art 36. 

 1. El Secretari General dóna suport al President i als òrgans de govern en l’execució de les activitats de Foment, és el responsable del funcionament de la seva estructura i serveis i de la gestió econòmica i administrativa.
 2. El Secretari General nomena i cessa els directors dels departaments i serveis, donant compte immediat al President i al Comitè Executiu en la primera reunió posterior.

Art 37.

 1. El secretari general té en particular les següents funcions, a títol enunciatiu i no limitatiu:
  1. La secretaria dels òrgans de govern col•legiats.
  2. L’establiment i resolució de relacions laborals i professionals amb el personal.
  3. La certificació dels acords dels òrgans de govern i la seva comunicació, així com de les dades del registre que regula l’article 8 dels Estatuts, amb el vist i plau del President.
  4. La gestió del registre que regula l’article 8 dels Estatuts.
  5. La coordinació i impuls de l’actuació dels òrgans executius i dels serveis de l’entitat.
 2. El Secretari General és nomenat i cessat per la Junta Directiva, a proposta del President

Art 38.

 1. Tots els càrrecs directius del Foment són elegits mitjançant sufragi lliure i secret dels electors, excepte els nomenats pel President d’acord amb els articles 15.2.c) i 17.2.d.) dels Estatuts. El dret electoral el tenen tots els socis, siguin persones naturals o jurídiques que compleixin els requisits que preveu la legislació electoral vigent i d’acord amb l’establert en l’art. 9 dels Estatuts.
 2. El mandat electoral té una durada de quatre anys naturals. La convocatòria electoral ha de determinar l’inici i la finalització del mandat.A proposta del President, la Junta Directiva podrà convocar eleccions avançant la finalització del mandat, per majoria del seus vocals. Als efectes de la limitació de mandats de l’article 19, el mandat interromput per la convocatòria electoral es considera complert.En el supòsit que, arribada la data de finalització, no s’haguessin fet les preceptives eleccions de càrrecs directius, es constituirà automàticament una Comissió gestora formada pel president de Foment, els vicepresidents i els tres vocals de més edat i els tres de menor edat del Comitè Executiu.Si les eleccions no haguessin estat convocades, la Comissió gestora les convocarà en un termini de deu dies després de la seva constitució o convocarà l’Assemblea General per donar compte de la situació. Si l’Assemblea General no acorda un altra cosa, la Comissió gestora exercirà col·lectivament les funcions no reservades a la pròpia Assemblea fins a la presa de possessió del president i la Junta Directiva elegits.

Art 39.

El procés electoral es porta a terme de la següent manera:

 1. La Junta Directiva convoca l’Assemblea General per a l’elecció de President i Junta Directiva com a mínim 30 dies abans de la data, de la seva celebració, nomena la mesa electoral i aprova el Pla electoral.
 2. Si l’Assemblea General no hagués determinat el nombre de vocals i composició de la Junta Directiva, d’acord amb l’article 15.2.b), l’elecció es convoca amb el mateix nombre de vocals i composició de la Junta en l’anterior mandat.

Art 40.

 1. Són electors tots els membres de l’Assemblea General designats per socis que estan al corrent de les obligacions estatutàries amb Foment i no es trobin suspesos de conformitat amb el previst en l’article 26.2 dels presents Estatuts, en la data de la convocatòria i són elegibles els candidats proclamats com a tals per la mesa electoral.
 2. No poden ser candidats els electors que es trobin suspesos d’exercici de conformitat amb el contemplat a l’article 26.2 dels Estatuts o que es trobin compresos dins d’alguna de les causes d’incompatibilitat amb els càrrecs directius que especifica l’article 26.4 dels esmentats Estatuts, ni els càrrecs directius que no hagin participat com a mínim en la meitat de les sessions dels òrgans de govern al que pertanyen, celebrades mentre han ocupat el càrrec.

Els candidats han d’haver acceptat expressament el compliment dels estatuts, reglament i Codi Ètic i de Bon Govern de Foment.

Art 41.

El Pla electoral determina, com a mínim:

 1. El cens electoral, el sistema de publicitat i transparència del procés electoral.
 2. La presentació de candidatures, terminis, publicació i al•legacions en el seu cas.
 3. La realització practica de les votacions.
 4. Les formalitats de les paperetes de votació.
 5. El sistema de còmput dels vots.
 6. El nombre mínim de suports dels electors per les candidatures a President, que no podran excedir de quaranta, i a vocals de la Junta Directiva, que no podran excedir de cinc. S’anul·laran les candidatures a més d’una vocalia de la Junta Directiva i els suports a més d’una candidatura a President o a vocals de la Junta Directiva.
 7. El calendari electoral, que haurà de permetre la presentació de candidatures amb una antelació de deu dies, com a màxim.

Art 42.

La Mesa electoral presideix tots els actes del procés electoral des del mateix moment de la seva constitució i està formada per tres vocals de l’Assemblea General com a titulars i tres com a suplents, prioritàriament tots vocals de la Junta Directiva, i que no presentin la seva candidatura a President o vocal de la Junta.

Art 43.

La mesa electoral es constitueix dins les quaranta-vuit hores després del termini per la presentació de candidatures i en el mateix acte aprova la llista d’electors, admet o rebutja les candidatures presentades i en fa la proclamació, mitjançant la publicació en el domicili social de Foment.

Les candidatures seran presentades per escrit, dins del termini que estableixi el Pla electoral. Els candidats hauran de fer constar la seva identificació personal i la seva relació jurídica com a candidat, segons les peculiaritats de l’art. 13 d’aquests Estatuts, acreditant que aquesta representació no ha estat modificada, ni revocada.

En les vint-i-quatre hores següents a la proclamació, els electors o candidats poden recórrer les resolucions de la mesa en un únic recurs de reposició davant la mateixa mesa, que l’ha de resoldre en les vint-i-quatre hores següents.

Art 44.

En el cas de que el nombre de candidats no supera el de càrrecs per elegir, la mesa proclama elegits els candidats presentats vàlidament.  En les següents vint-i-quatre hores els candidats o la cinquena part com a mínim dels vocals de l’Assemblea General poden demanar, i la mesa ha d’acceptar, l’anul·lació de la proclamació i el manteniment de la convocatòria de la reunió especial electoral de l’Assemblea General. Si no hi ha cap sol·licitud la mesa desconvoca l’elecció.

Art 45.

Els electors voten personalment o per la delegació prevista en l’article 28.1 dels estatuts.

El vot serà secret, tant en la votació personal com en l’efectuada per delegació.

Art 46.

Finalitzades les votacions, la mesa electoral celebra públicament l’escrutini i proclamarà elegits els candidats que han obtingut el major nombre de vots en cada cas estenent la corresponent acta en la qual figuraran el nombre de vots obtinguts per cada candidatura, així com les incidències incorregudes i l’enviarà a l’Assemblea General. Seguidament convocarà la reunió de la Junta electa en els termes previstos en l’article següent, ordenarà l’arxiu de tota la documentació generada en el procés electoral i, realitzades aquestes actuacions, es dissoldrà.

Art 47.

La Junta electa es constitueix dins del termini de les quaranta-vuit hores següents a la proclamació, prèvia convocatòria de la Mesa Electoral. Per aquesta primera reunió especialment és necessari un quòrum d’assistència de tres quartes parts dels membres.

En aquesta reunió, la Junta, a proposta del President:

 1. Determina el nombre de vicepresidents, establint un ordre de prelació per a substituir al president en el supòsit de l’art. 19 d’aquests Estatuts. Si no s’establís tal prelació s’estarà al previst en l’article 21.
 2. Elegeix els vicepresidents.
 3. Elegeix els vocals del Comitè Executiu, de l’article 17.2.c.).

En aquestes eleccions, són electors tots els vocals de la Junta Directiva i elegibles els vocals de l’article 15.2.b.).

SECCIÓ 1a.
PRINCIPIS GENERALS

Art 48.

El patrimoni de Foment és el conjunt de tots els béns i drets de qualsevol classe i naturalesa que són de la seva propietat o pugui adquirir en el futur, a títol gratuït o onerós. El Secretari General manté actualitzat l’inventari patrimonial.

Art 49.

 1. Els recursos econòmics de Foment són els següents:
  1. Les quotes i aportacions dels socis.
  2. Els productes i rendes dels seus béns mobles o immobles, i els interessos i rendiments dels seus comptes i inversions financeres.
  3. Les donacions i subvencions que rebi.
  4. Qualsevol altre recurs econòmic obtingut dins de les possibilitats legals.
 2. Els recursos de Foment s’apliquen al compliment de les seves finalitats i en cap cas poden ser distribuïts als seus socis, ni que sigui de forma indirecta.

Art 50.

La direcció econòmica de Foment correspon al Comitè Executiu, auxiliat per la Comissió econòmica delegada i el Secretari General.

SECCIÓ 2a.
EXERCICI ECONÒMIC I PRESSUPOSTOS

Art 51.

L’exercici econòmic s’ajusta a l’any natural. Per cada exercici, el Comitè Executiu presenta a l’aprovació de la Junta Directiva un pressupost ordinari, que és l’expressió xifrada de les obligacions contretes i a contreure en el període per tal de complir les finalitats de Foment i el manteniment de la seva estructura i serveis, així com dels recursos i mitjans necessaris pel seu finançament.

La Junta Directiva sotmet a l’aprovació de l’Assemblea els pressupost, la seva liquidació i els balanços i comptes de resultats corresponents a cada exercici.

Tot representant en l’Assemblea General d’un membre de ple dret de Foment tindrà accés a l’examen de la documentació corresponent, incloent l’informe d’auditoria, durant set dies naturals anteriors a la data en què el pressupost, la seva liquidació, o les comptes se sotmetin a aprovació.

Per tal d’accedir a aquesta documentació el membre de ple dret de Foment, haurà de sol·licitar a la secretaria general la seva exhibició en els locals de Foment, mitjançant el corresponent escrit, dotze dies abans a la data fixada per a la celebració de l’Assemblea General, indicant quins documents vol analitzar. No es lliuraran còpies d’aquesta documentació. La secretaria general en un termini no superior a 48 hores des de la recepció de la sol·licitud, fixarà dia i hora perquè el sol·licitant pugui analitzar la documentació demanada.

Art 52.

L’Assemblea General pot aprovar pressupostos extraordinaris destinats a la realització d’obres i activitats, o la creació de serveis no previstos en els pressupostos ordinaris, amb els mateixos procediments d’elaboració d’aquests.

En el cas que el pressupost extraordinari sigui inferior al deu per cent de l’ordinari de l’exercici, la Junta Directiva pot assumir la competència d’aprovació definitiva de l’Assemblea General, amb la obligació d’informar a la mateixa Assemblea en la primera reunió posterior.

SECCIÓ 3a.
RÈGIM ECONÒMIC-ADMINISTRATIU I QUOTES

Art 53.

El reglament determinarà les normes de publicitat i transparència dels pressupostos i dels documents comptables, els procediments i terminis d’elaboració dels pressupostos i el contingut de la memòria que els haurà d’acompanyar.

Les memòries pressupostaria i comptable informen de les retribucions dels càrrecs directius, si existeixen.

Art 54.

El reglament determinarà la forma de fixar les quotes de les diferents categories de socis i les que corresponguin en supòsits especials com la unió o escissió d’entitats o en períodes inferiors a l’any.

Art 55.

Les quotes dels socis es meriten el primer de gener de l’any corresponent. El reglament determinarà la forma en que els serveis administratius de Foment gestionaran el seu cobrament.

Art 56.

El règim d’administració econòmica és el de comptabilitat i caixa úniques.

El Comitè Executiu acorda el sistema d’ordenació de pagaments i les delegacions possibles d’aquesta funció.

SECCIÓ 4a.
COMISSIÓ ECONÒMICA DELEGADA

Art 57.

 1. La Comissió econòmica delegada és l’òrgan de suport al Comitè Executiu en les seves funcions de control econòmic o administratiu.

Està integrada per un president i dos vocals, nomenats pel Comitè Executiu d’entre els seus membres, a proposta del President.

Són funcions de la Comissió econòmica delegada:

 1. La preparació dels projectes de pressupostos ordinaris i extraordinaris, i dels comptes de la seva liquidació, la vigilància del seu compliment i la realització d’observacions sobre aquestes funcions al Comitè Executiu, en la forma que determini el reglament.
 2. Informar al Comitè Executiu en matèria de despeses i específicament de retribucions del personal.
 3. Mantenir la necessària relació amb els auditors de compte.

2. El president de la Comissió informa ordinàriament els òrgan de govern de les actuacions i propostes fetes per la Comissió.

 

SECCIÓ 5a.
AUDITORS DE COMPTES

Art 58.

Els comptes anuals i la memòria corresponent són revisats per auditors de comptes externs.

Les persones o entitats que auditen els comptes són nomenats per l’Assemblea General a proposta del Comitè Executiu, amb anterioritat a la finalització de l’exercici auditat i per un període no inferior a tres anys ni superior a nou. Vençut aquest primer termini, les renovacions successives del mandat podran fer-se indefinidament però amb caràcter anual.

Art 59.

Els auditors de comptes comproven si els comptes anuals ofereixen una imatge fidel del patrimoni de Foment, de la seva situació financera i resultats econòmics, així com de la concordança dels comptes anuals amb la memòria corresponent.

Art 60.

L’informe dels auditors de comptes sobre el resultat de la seva actuació compren, com a mínim:

 1. Les observacions sobre eventuals infraccions de normes legals o estatutàries reflectides en la comptabilitat, en els comptes anuals o en la memòria corresponent.
 2. Les observacions sobre qualsevol fet comprovat que suposi un risc per la situació econòmica o financera de Foment.

L’informe expressarà amb tota claredat, si és el cas, que els auditors no formulen cap reserva i que els comptes i la memòria corresponent a les exigències de l’article 59; en cas contrari, inclouran les reserves en l’informe.

Art 61.

Els auditors de comptes han de presentar al Comitè Executiu el seu informe en el termini d’un mes després d’haver rebut els comptes aprovats pel propi Comitè. Si, a la vista de l’informe, el Comitè Executiu modifiqués els comptes, els auditors han d’incorporar a l’informe la seva opinió sobre els canvis.

Art 62.

 1. La Comissió de Règim Intern és l’òrgan delegat de la Junta Directiva que té com a missió fonamental vetllar pel compliment dels Estatuts, Reglaments i Codi Ètic i de Bon Govern de Foment.Està integrada per un President i quatre Vocals nomenats per la Junta Directiva a proposta del President.Són funcions de la Comissió de Règim Intern:
  1. Vetllar per l’aplicació del Codi Ètic i de Bon Govern i exercir les funcions que aquest li assigna
  2. Proposar les modificacions estatutàries i reglamentàries pel millor funcionament de Foment.
  3. Proposar a la Junta Directiva resolucions destinades a millorar el funcionament intern de Foment, la relació amb els seus associats i la col·laboració entre les organitzacions afiliades.
  4. Proposar al Comitè Executiu la resolució que correspongui en el cas de la comunicació de la intenció d’una organització membre d’afiliar-se a una altra federació o confederació intersectorial.

Art 63.

La modificació dels estatuts de Foment pot ser proposada a l’Assemblea General, únic òrgan facultat per aprovar-la, per la Junta Directiva o per un nombre de vocals de l’Assemblea que representin com a mínim la tercera part dels vots totals.

L’Assemblea General podrà acordar la modificació dels estatuts de Foment mitjançant vot favorable de la meitat més un dels vots totals.

Art 64.

Els reglaments i les seves modificacions són aprovats per la Junta Directiva per la majoria dels seus membres i ratificats per l’Assemblea General.

Art 65.

La dissolució de Foment la pot acordar l’Assemblea General per més de tres quartes parts dels vots representats. En la mateixa reunió, i per majoria de més de la meitat dels vots representats, nomen a un Col.legi de liquidadors integrat per tres dels membres del Comitè Executiu, en determina els poders i decideix sobre la destinació de les eventuals activitats patrimonials residuals.

En cap cas l’eventual excedent pot revertir en els socis. Preferentment ha de destinar-se a finalitats coincidents en tot o en part amb les de Foment.

El President de FEPIME ostenta per aquesta sola condició la de vicepresident de Foment, sense afectar al nombre de vicepresidents determinat i elegits de conformitat amb el que es disposa en l’article 21 d’aquests Estatuts.

Els Presidents de CEB, CEPTA, COELL i FOEG, en la seva condició d’organització empresarial provincial, ostenten per aquesta sola condició la de vicepresidents de Foment, sense afectar al nombre de vicepresidents determinat i elegits de conformitat amb el que es disposa en l’article 21 d’aquests Estatuts.

En cas d’incorporació a Foment d’una organització empresarial rellevant, la Junta Directiva, a proposta del President, podrà nomenar vicepresident a un membre d’aquella, encara que amb això se superi el límit màxim previst en l’article 21 dels Estatuts.

Finalitzat el mandat electoral en el qual es produeix el nomenament, recuperarà plena vigència el límit màxim de vicepresidents previst en l’esmentat article.

Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació. Excepcionalment, les normes del Títol IV sobre òrgans de govern seran d’aplicació en el primer mandat electoral després d’aquesta data, excepte l’article 19 que tindrà vigència immediata.

DILIGÈNCIA (Art. 7.2.b) del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre depòsit de estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials)

Els presents Estatuts han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions acordades a l’Assemblea General celebrada el dia 17 d’abril de 2023 d’acord amb el que preveu l’art. 63 dels propis Estatuts de Foment.

X
X