Menu

Medalles d’Honor i Premis Carles Ferrer Salat

Foment del Treball va instaurar el 2007 les Medalles d’Honor i els Premis Carles Ferrer Salat, que concedeix a aquelles persones o empreses que han destacat en l’àmbit empresarial durant l’any anterior.

Les Medalles d’Honor s’atorguen en dues categories:

  • Trajectoria Empresarial
  • Empresari de l’Any

Paral·lelament a les Medalles, es lliuren els Premis Carles Ferrer Salat, amb què Foment del Treball reconeix la tasca d’empreses i empresaris de Catalunya. Unes distincions que homenatgen els valors de l’empresari liberal, obert i defensor del coneixement i el diàleg, com ho fou Carles Ferrer Salat, president de Foment, president fundador de la CEOE i president de la gran patronal europea Unice (ara BusinessEurope).

Es guardonen les següents categories:

  • Compromís Social
  • Internacionalització
  • Medi Ambient
  • Innovació
  • Pime de l’Any
  • Igualtat

Gràcies al patrocini de:

Col·laboren:

Actualitat

Premis Carles Ferrer Salat 2020

Foment del Treball celebrarà aquest any la XIII edició dels premis Carles Ferrer Salat que és concediran, amb caràcter anual, a les persones o empreses més excel·lents o rellevants dintre de l’àmbit empresarial.

Amb la denominació dels premis, Foment del Treball vol reconèixer i agrair l’esforç i la determinació amb la qual empresaris liberals, oberts i dialogants com Carles Ferrer Salat, a títol personal o en representació de les entitats associatives que mantenien activitat i vida pròpia, van afrontar el repte de dotar a l’empresariat català d’una estructura representativa moderna i eficaç, construïda sobre un important patrimoni històric i institucional. Una organització centenària que ha estat un dels pilars de la fundació i posterior consolidació del moviment empresarial a Espanya.

6
Premis
3
Medalles d'Honor
12
Edicions

Categories

Aquest premi distingeix a aquelles empreses que hagin realitzat el disseny o la incorporació d’una innovació substancial a un producte o servei ja existent que comporti millores en el comportament ambiental respecte a alternatives similars mantenint al mateix temps les seves funcionalitats, que hagin impulsat el desenvolupament i l’aplicació d’una nova tecnologia que promogui una producció més eco-eficient (per exemple, augmentant l’eficàcia dels recursos o reduint els residus i les emissions) i/o que hagin desenvolupat projectes de formació, educació i sensibilització mediambiental.

Es lliurarà el premi a aquella empresa que hagi destacat per les seves activitats i iniciatives enfortint la seva posició en els mercats exteriors i contribuint, al seu torn, a la internacionalització de l’economia. A més dels mèrits quantitatius i qualitatius, es valorarà especialment l’aplicació de noves tecnologies en els sistemes de gestió, distribució o comercialització per tal de potenciar l’accés a determinats mercats.

Podran accedir a aquest premi aquelles empreses amb projectes empresarials que hagin aconseguit una transformació directe i real en la societat mitjançant mètodes innovadors o que tinguin com a objectiu donar resposta a les necessitats emergents de la societat contribuint a la resolució d’un problema social o a una millora efectiva i sostenible de la vida de les persones a les quals es dirigeixen. També podran ser distingides en aquesta categoria aquelles empreses que la seva tasca representi una contribució rellevant en benefici de la humanitat en qualsevol de les disciplines corresponents als àmbits de les Arts, les Lletres, les Ciències Socials o les Humanitats.

En aquesta categoria es reconeix el mèrit d’aquelles empreses en la que la seva trajectòria a la millora contínua dels processos operatius ha estat conseqüència directa de la correcta gestió del coneixement i la tecnologia. Quedaran incloses en aquesta categoria, a més, aquelles empreses de les quals es valori especialment els avenços tecnològics aconseguits o l’aplicació extensiva dels mateixos a un sector determinat.

Aquest premi busca reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, pilar fonamental en la generació de riquesa i creació d’ocupació en el territori. Les companyies que podran accedir a aquest guardó són aquelles PIMES en què la innovació i la sostenibilitat estiguin en el seu ADN, apostin per la internacionalització, i contribueixin a la creació d’ocupació i al desenvolupament del talent dels seus empleats a través d’accions com la formació. També han d’impulsar projectes socialment responsables que millorin el desenvolupament econòmic i social de la vida de les persones i plans corporatius d’igualtat en la companyia.

Aquest guardó vol premiar aquelles companyies que practiquen una efectiva igualtat de tracte i oportunitats entre les persones, mitjançant una gestió empresarial integradora de la diversitat, i que a més aposten per la formació, el desenvolupament professional i la generació de talent. El guardó posa el focus en empreses en què la igualtat de gènere és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social, a més d’un factor de competitivitat clau vinculat a la gestió del talent. Per això, les companyies que podran ser mereixedores d’aquest guardó no només han d’impulsar plans de carrera que promoguin i retinguin el talent, dur a terme la paritat tant en els càrrecs directius com en la pròpia organització o comptar amb plans d’igualtat que assegurin la igualtat d’oportunitats en tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat de l’empresa, sinó que han de realitzar altres iniciatives innovadores que fomentin aquest fi

Jurat

La XIII edició dels Premis Carlos Ferrer Salat de FOMENT DEL TREBALL compta amb un prestigiós jurat format pels màxims representants de les organitzacions, institucions i entitats més reconegudes i representatives de l’àmbit econòmic i empresarial català.

El President de FOMENT DEL TREBALL serà el President del Jurat i tindrà vot de qualitat en cas de necessitat de desempat. Organitzarà i dirigirà les deliberacions i, en el seu cas, les votacions que es produeixin. Durant les deliberacions, el President podrà proposar qualsevol mena de mesura que ajudi a la més justa aplicació i interpretació d’aquest Reglament.

El Secretari del Jurat, que serà el Secretari General de FOMENT DEL TREBALL, aixecarà acta de les reunions, interpretarà el present Reglament i tindrà veu però no vot.

El Jurat formalitzarà una valoració de les candidatures guanyadores amb les conclusions més rellevants que han avalat la seva decisió.

El Jurat podrà declarar deserts els Premis si considera que les actuacions realitzades pels candidats presentats no reuneixen mèrits suficients.

Premiats

Vols participar?

Consulta les bases

I presenta la teva candidatura

Proposta de candidatura
X