Menu

CODI ÈTIC I
DE BON GOVERN

Aquest Codi afecta el conjunt de l’activitat de Foment: la conducta i les actuacions s’han de basar, en general, en el respecte a valors fonamentals com l’honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat. Actuacions que han d’estar subjectes a uns elevats nivells de vigilància i de comportament ètic, així com el respecte dels drets fonamentals i la dignitat personal i professional.

Aquest Codi és un element essencial de les actuacions i activitats externes i internes de Foment, per a garantir que totes les seves activitats es desenvolupin amb la màxima integritat, així com la supervisió necessària per al compliment de l’objectiu.

Foment respectarà i defensarà la democràcia, garantint la llibertat d’expressió com a dret fonamental, així com els drets a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge de les persones.

Els requeriments d’aquest Codi han de prevaler excepte en casos en què les normes en ell definides entrin en conflicte amb una llei específica.

Aquest Codi afecta el conjunt de l’activitat de FOMENT: la conducta i les actuacions s’han de basar, en general, en el respecte a valors fonamentals com l’honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat. Actuacions que han d’estar subjectes a uns elevats nivells de vigilància i de comportament ètic, així com el respecte dels drets fonamentals i la dignitat personal i professional.

Aquest Codi és un element essencial de les actuacions i activitats externes i internes de FOMENT, per a garantir que totes les seves activitats es desenvolupin amb la màxima integritat, així com la supervisió necessària per al compliment de l’objectiu.

FOMENT respectarà i defensarà la democràcia, garantint la llibertat d’expressió com a dret fonamental, així com els drets a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge de les persones.

Els requeriments d’aquest Codi han de prevaler excepte en casos en què les normes en ell definides entrin en conflicte amb una llei específica.

En la defensa dels interessos que li són encomanats constitucionalment i estatutària, FOMENT actuarà amb plena independència de qualsevol poder públic, partit polític o agent econòmic o social. Tanmateix, mantindrà una lleial i efectiva col·laboració amb administracions públiques, organismes i institucions públiques o privades sempre i quan això sigui necessari per a la consecució dels seus objectius comuns.

I. Directius i empleats

Els directius són les persones que, sent càrrecs electes per l’entitat, exerceixen la direcció de la mateixa. Dins del col•lectiu de directius es troben el president, els vicepresidents, els vocals del Comitè Executiu, els vocals de la Junta Directiva i els presidents de les comissions.

Igualment, té aquesta consideració la persona que ocupi la Secretaria General.

Els càrrecs directius estan obligats a complir les pautes establertes en aquest Codi i a vetllar pel seu compliment efectiu.

S’entenen per empleats les persones que presten serveis a FOMENT, qualsevol que sigui el règim jurídic laboral o de prestació de serveis sota el qual ho facin. Sempre han de complir les pautes de comportament professional establertes en el present Codi i en la legislació que els sigui d’aplicació.

II. Afiliats

Són afiliats de FOMENT totes aquelles persones o entitats que siguin membres de ple dret i els seus representants. S’entenen incloses en aquesta definició totes aquelles associacions, societats mercantils o civils i fundacions amb les quals FOMENT tingui vinculació directament o indirecta, en la seva activitat.

Tots els afiliats es comprometen a mantenir entre ells, amb FOMENT, amb l’administració pública, amb els partits polítics, amb els sindicats i en general amb la societat, unes relacions basades en la bona fe, la cortesia, la integritat moral, l’ètica empresarial i el respecte a l’honorabilitat i prestigi de tots els afiliats, ja siguin persones físiques o jurídiques.

III. Compliment

La Comissió de Règim Intern de FOMENT tindrà les competències per vetllar pel compliment d’aquest Codi. Qualsevol directiu, afiliat o empleat podrà interposar les seves reclamacions davant d’aquesta Comissió, si entén que s’han vulnerat els principis ètics reconeguts en aquest Codi.

La Comissió, verificada la reclamació efectuada i prèvia audiència de l’interessat, valorarà l’acció sotmesa al seu dictamen, traslladant a la persona interessada la decisió que s’adopti.

Seran funcions encomanades a la Comissió de Règim Intern com a Òrgan de Desenvolupament i Seguiment del Codi les següents:

  1. Elaborar propostes, prèvia petició específica de la Junta Directiva de FOMENT, sobre la normativa de desenvolupament del Codi i, en especial, les polítiques i reglaments interns que siguin procedents per concretar i implantar els valors i pautes d’actuació continguts en el Codi i les seves actualitzacions.
  2. Interpretar les normes d’actuació que es recullen en el Codi i la seva normativa de desenvolupament
  3. Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en relació amb el compliment del Codi.
  4. Actualitzar el contingut del Codi, elevant a la Junta Directiva de FOMENT les propostes de modificació que siguin procedents, per a la seva ulterior aprovació per l’Assemblea General.
  5. Avaluar el seguiment i implantació del Codi i la seva normativa de desenvolupament, informant-ne a la Junta Directiva de FOMENT i, anualment, a l’Assemblea General

La Comissió de Règim Intern es reunirà sempre que sigui necessari per atendre adequadament les funcions i comeses que li han estat encomanats i, en qualsevol cas, amb periodicitat mínima semestral, elevant informe, si és procedent, a la Junta Directiva.

IV. Compromís i reputació de l’entitat

Tots els afectats per aquest Codi adquireixen el compromís d’evitar qualsevol conducta que, tingui o no repercussió mediàtica i encara que no violi la llei, pugui perjudicar la reputació de FOMENT i afectar de manera negativa els seus interessos.

Alhora, es comprometen en les seves actuacions, a mantenir com a objectiu prioritari l’interès comú de l’empresariat que Foment representa.

V. Compromisos d’aplicació a càrrecs directius, afiliats i empleats en la seva relació amb Foment

A. Respecte per les persones

FOMENT rebutja qualsevol manifestació d’assetjament psicològic, moral o d’abús d’autoritat, i de qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o lesiu als drets de les persones.

Tothom ha de ser tractat amb respecte, propiciant un entorn de treball eficaç, competitiu, saludable i segur.

Tothom té l’obligació recíproca de tractar de manera respectuosa els companys, els superiors i inferiors i als seus col·laboradors. Igualment, les relacions entre FOMENT i les entitats que li prestin els seus serveis estaran basades en el respecte professional i la col·laboració mútua. Les relacions entre empleats, càrrecs directius i afiliats s’han de basar en els principis inclosos en aquest Codi.

FOMENT considera important el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa facilitarà el necessari equilibri entre la vida professional i la vida personal i familiar de tots els seus empleats.

B. Confidencialitat de la informació

FOMENT considera la informació i el coneixement com un dels seus actius principals i imprescindibles per a la gestió empresarial, per la qual cosa han de ser objecte d’una especial protecció.

Tots els directius i empleats transmetran tota la informació necessària per Foment que hagi de comunicar, tant internament com externa, de manera veraç, completa i en cap cas proporcionarà, conscientment, informació incorrecta o inexacta que pugui induir a error a qui la rep.

Així mateix, estan subjectes al deure de sigil sobre aquella informació no pública i documentació que, relativa a l’Organització, posseeixin o coneguin i a la qual accedeixin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat, i no podrà utilitzar-se indegudament en benefici propi o de tercers, excepte en els casos de delicte o de greu vulneració de les obligacions i principis establerts en aquest Codi Ètic.

FOMENT ajustarà la seva activitat a la legislació vigent en matèria de protecció de les dades personals confiades pels seus empleats, càrrecs directius, afiliats, candidats en processos de selecció o altres persones.

C. Imatge corporativa

FOMENT considera la seva imatge i reputació corporativa com un dels seus actius més valuosos per preservar la confiança dels seus afiliats, empleats, proveïdors, autoritats, càrrecs directius i òrgans de govern i de la societat en general.

Tots els obligats per aquest Codi han de comptar amb l’autorització necessària per intervenir, en nom de FOMENT, davant els mitjans de comunicació, participar en jornades professionals o seminaris i en qualsevol altre estament que pugui tenir una difusió pública, sempre que aquesta intervenció sigui com a conseqüència de la seva vinculació a FOMENT com a empleats, càrrec directius o afiliats.

En aquests casos, han d’expressar l’opinió de FOMENT.

Tota persona afectada per aquest Codi, assumeix el compromís de comunicar simultàniament a la Secretaria General i a qui presideixi la Comissió de Règim Intern, l’obertura de qualsevol procediment judicial penal amb transcendència empresarial, posant a disposició dels òrgans de govern de FOMENT el seu càrrec fins que es resolgui processal i definitivament l’assumpte.

A aquests efectes s’entendrà que s’ha obert un procediment penal, quan es dirigeixi contra la persona un escrit de denúncia o querella que doni lloc a la seva compareixença davant els òrgans judicials en qualitat d’imputat.

La Junta Directiva de FOMENT podrà, per majoria simple dels membres presents, amb audiència de l’interessat, i previ informe no vinculant de la Comissió de Règim Intern, suspendre del seu càrrec a aquesta persona, o proposar, si s’estima oportú, a l’Assemblea General l’apartament del seu càrrec.

Idèntiques mesures podran ser adoptades per la Junta Directiva i, si s’escau, per l’Assemblea General, previ informe de la Comissió de Règim Intern, respecte a qualsevol persona afectada per aquest Codi, la conducta personal de la qual desmereixi greument l’honestedat i integritat que tothom està obligat a respectar, o vulneri greument les directrius d’aquest Codi.

D. Corrupció i Suborn

FOMENT es declara contrari a influir sobre la voluntat de persones alienes a l’Organització per obtenir algun benefici mitjançant l’ús de pràctiques no ètiques.

Tots els directius, afiliats i empleats han d’actuar conforme a les lleis que siguin d’aplicació i, en cap cas, podran recórrer ni tolerar suborns de o cap a tercers.

No es podrà realitzar, oferir o rebre, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl•lic, en espècie o qualsevol altre benefici de cap mena, a/de qualsevol persona al servei de qualsevol entitat, pública o privada, partit polític o candidat a càrrec públic, amb la intenció d’obtenir o mantenir, il•lícitament, negocis o altres avantatges.

E. Relació amb tercers, proveïdors i empreses col·laboradores

FOMENT considera els seus contractistes, proveïdors i empreses col·laboradores, indispensables per a la consecució dels seus objectius de creixement i millora de la qualitat de servei, buscant establir amb tots ells relacions basades en la participació, la confiança i el benefici mutu.

FOMENT desenvoluparà i aplicarà unes instruccions internes de contractació que garantiran que la selecció de tots els que participin en processos de contractació d’obres, serveis o subministraments, es realitzi d’acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat, no discriminació, imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris de qualitat i cost.

Seran exclosos dels processos de contractació aquelles persones que estiguin afectades i implicades en conductes o comportaments reprovables administrativa o penalment.

F. La societat

D’acord amb els seus valors de transparència i integritat, les relacions amb les autoritats, els organismes reguladors, les administracions i la societat en general es plantejaran sota els principis de cooperació i transparència.

Tots assumeixen el compromís de mantenir un comportament inspirat en l’autonomia, integritat, lleialtat i sentit de la responsabilitat en els conflictes entre associats i les institucions, o amb la societat.

G. Medi ambient

FOMENT assumeix la necessitat de protecció i respecte del medi ambient, actuant d’acord amb els criteris de sostenibilitat, relacionats amb les bones pràctiques mediambientals.

H. Política social i corporativa

i. No discriminació i igualtat d’oportunitats

FOMENT promou el desenvolupament professional i personal dels seus treballadors, assegurant la igualtat d’oportunitats a través de les seves polítiques d’actuació.

La selecció i promoció dels empleats es fonamenta en els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat de les capacitats personals per a l’exercici eficaç de les funcions i responsabilitats del lloc de treball. Per a la contractació de personal i el seu acomiadament s’han de seguir els procediments, tant legals com interns, establerts.

Tots els empleats tenen el dret i el deure de participar de manera activa en els plans de formació que FOMENT posi a la seva disposició, implicant-se en el seu propi desenvolupament i comprometent-se a mantenir actualitzats els coneixements i competències necessàries per al més eficaç acompliment de les responsabilitats que tenen encomanades. Tot això amb la finalitat de propiciar el seu progrés professional i aportar valor als seus membres i a la societat en general.

Les persones que exerceixin càrrecs de direcció o de comandament han d’actuar com a facilitadors del desenvolupament professional dels seus col·laboradors.

ii. Ambient laboral

FOMENT propicia un entorn de cooperació i treball en equip per a un aprofitament de totes les capacitats i recursos.

Tots els empleats han d’actuar amb esperit de col•laboració, posant a disposició de les altres unitats organitzatives i persones que integren FOMENT els coneixements o recursos que puguin facilitar la consecució dels objectius i interessos de FOMENT.

FOMENT promou el sentiment i orgull de pertinença entre els seus empleats. Per tal d’assolir els nivells de comunicació adequats en tots els sentits, FOMENT posa a disposició dels seus empleats canals d’informació que afavoreixin i nodreixin aquest sentiment de pertinença.

iii. Entorn de treball saludable, eficaç i segur

FOMENT impulsarà l’adopció de polítiques de seguretat i salut en el treball i adopta les mesures preventives necessàries, proporcionant un ambient de treball respectuós amb la salut, l’eficàcia i la seguretat dels empleats.

Tots els empleats de FOMENT han de conèixer i complir les normes de protecció de la salut i seguretat en el treball i vetllar per la seguretat pròpia, d’altres empleats, proveïdors, col•laboradors i, en general, de totes les persones que es puguin veure afectades pel desenvolupament de les seves activitats.

iv. Ús de la propietat, actius i recursos

FOMENT posa a disposició dels seus empleats, directius, afiliats i col·laboradors, els recursos necessaris per al desenvolupament de les seves comeses i funcions del seu lloc de treball.

Tots ells han d’utilitzar els recursos de FOMENT de forma responsable i apropiada a l’entorn de la seva activitat professional.

Així mateix, han de protegir i preservar-los de qualsevol ús inadequat del qual es puguin derivar perjudicis per als interessos de FOMENT.

I. Règim econòmic

Els directius i empleats amb funcions en la direcció i gestió de FOMENT, tenen l’obligació de mantenir els registres comptables amb exactitud i honestedat, reflectint la seva imatge fidel. També facilitaran als auditors tota la documentació i informació que requereixin per al desenvolupament de les seves comeses.

Han de complir les normes sobre transparència en la utilització de fons que s’estableixin per part de l’òrgan que estatutàriament tingui encomanada aquesta competència.

Els afiliats a FOMENT han de mantenir al dia les seves obligacions de pagament amb l’entitat.

J. Relación entre els afiliats de Foment i les seves obligacions

Els afiliats es comprometen a:

1. Complir els acords vàlidament adoptats per l’entitat

2. No entorpir directament o indirecta les activitats

3. No vulnerar les competències funcionals i territorials de la resta dels associats, adoptant decisions o comportaments que puguin induir a confusió sobre el veritable interès representat per l’organització competent en cada cas,

4. Expressar les seves posicions, en els òrgans adequats, en el moment del debat intern

FOMENT assumeix el compromís d’exigir dels seus representants al si de l’entitat que:

1. Mantinguin un comportament basat en l’autonomia, integritat, lleialtat i sentit de responsabilitat en els conflictes entre associats i les institucions

2. Segueixin les directrius confederals, contribuint al debat en la seva seu

3. Facin ús reservat de la informació que, amb tal caràcter, reben com a conseqüència del seu càrrec

4. Tractin els associats i els seus representants amb igual dignitat, prescindint del sector, territori, o mida de l’empresa

5. Supeditin el mandat a qualsevol circumstància, ja sigui personal, o professional, que pugui danyar la imatge dels empresaris o de les associacions

6. Dimiteixin del seu càrrec en el si de l’Organització quan no els sigui possible donar compliment als Estatuts de FOMENT, o aquest Codi.

K. Entrada en vigo

El present Codi entrarà en vigor l’1 de gener de 2014

L. Delegació reglamentària

La Secretaria General, a proposta de la Comissió Interna, tindrà facultats per elaborar els reglaments interns que consideri necessaris per a l’aplicació d’aquest Codi, que hauran de sotmetre’s a l’aprovació de la Junta Directiva de FOMENT.

X
X