Menu

LLOGUER DE SALES I ESPAIS

Foment del Treball disposa d’un conjunt d’espais, amb una capacitat d’entre 10 i 225 persones, aptes per a reunions i esdeveniments i adaptables a diferents usos i necessitats (conferències, reunions internes, presentacions comercials, esmorzars de treball…). El lloguer de les sales atorga un valor afegit a l’activitat, atès que incorpora la marca Foment, sinònim de prestigi i rellevància social.

Els associats a Foment tenen un ús preferent i avantatjós de les instal·lacions.

TARIFES DE SALES I ESPAIS

(*) El preu és en euros i no inclou l’IVA.
El preu tampoc inclou els extres que es puguin derivar ( tècnics, càterings, hostesses, etc.).
En cas que l’horari estigués fora de l’ establert es facturarà a raó de 36 € / hora extra.
La jornada completa és de 9h a 14 i de 16h a 21h. L’horari de mitja jornada és de 5h.

NORMES I PROCEDIMENTS

Per a actes institucionals i en relació a les sales, als socis col·lectius (associacions territorials i sectorials) se’ls reconeix el dret a dos usos gratuïts a l’any. L’assignació d’aquests espais es farà en virtut de les característiques de l’acte, del nombre aproximat d’assistents previst i de les necessitats i disponibilitat de Foment. També, poden llogar les sales, sense límit de vegades i d’acord a la disponibilitat existent, segons tarifa vigent.

Pel que fa als socis individuals (empreses directament vinculades), se’ls reconeix el dret a un únic ús gratuït a l’any. L’assignació d’aquesta sala es farà en virtut de les característiques de l’acte, del nombre aproximat d’assistents previst i de les necessitats i disponibilitat de Foment.  Així mateix, poden llogar les sales, sense límit de vegades i d’acord a la disponibilitat existent, segons tarifa vigent.

SOCIS
  • Acreditar la condició de soci.
  • Estar al corrent de pagament de l’última anualitat cursada.
  • Facilitar la informació més completa possible del caràcter de l’acte, tipus i nombre aproximat d’assistents, serveis addicionals requerits.
  • Fer efectiu, amb posterioritat a l’acte i si s’ha esgotat el contingent d’usos gratuïts assignat, el cost total tant de l’espai assignat com dels serveis addicionals prèviament requerits i acceptats.

NO SOCIS

  • Emplenar el document de reserva que a continuació s’adjunta.
  • Fer efectiu, a la bestreta i a través dels bancs o caixes d’estalvi, el cost total del lloguer de l’espai assignat.
  • Fer efectiu, amb posterioritat a l’acte i directament, el cost total dels serveis addicionals requerits i acceptats per l’empresa/ associació usuària.

Quan una empresa/associació vinculada a Foment desitgi cedir part o la totalitat del dret d’ús gratuït d’un espai a altra empresa/associació no sòcia, haurà de comunicar, de forma fefaent, aquesta voluntat a Foment (Àrea de Socis i Relacions Externes) i comptar amb el permís exprés d’aquest.

En general, el públic assistent per part de l’empresa/associació usuària haurà de mantenir en perfecte estat de conservació les sales, així com fer l’ús adequat de les mateixes. Evitant, en tot moment, qualsevol acció que pugui provocar perill, malestar, dificultar el desenvolupament de l’acte o actes que es desenvolupen en aquest o altres espais o deteriorar les instal·lacions.

L’empresa/associació usuària estarà obligada a indemnitzar  Foment pels danys i perjudicis provocats si es prova que han estat originats per malícia, negligència o culpa greu.

De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 21 hores. A l’efecte de cost, tindran la consideració d’hores extres les que no s’incloguin en els horaris anteriorment esmentats.

FES-TE SOCI Uneix-te a Foment del Treball i aprofita tots els avantatges de formar part de la xarxa més gran d'empresaris catalans del sud-oest d'Europa. MÉS INFORMACIÓ
X
X