Menu

CANDIDATURA

Foment del Treball celebrarà aquest any els XVII Premis i Medalles d’Honor de Foment del Treball que és concedeixen, amb caràcter anual, a les persones o empreses per reconèixer el talent i la dedicació de la tasca empresarial catalana.

Un any més és moment de reconèixer el talent i la dedicació de les empreses i entitats catalanes. Uns guardons on premiarem la capacitat innovadora, la projecció internacional i els èxits de les pimes amb els Premis Futur. I, d’altra banda, reconeixerem les millors iniciatives en responsabilitat social, en matèria d’igualtat i en sostenibilitat amb els Premis Compromís.

No deixeu passar aquesta oportunitat per destacar la vostra empresa. Presenta candidatura abans del 31 de juliol.

BASES

Podran optar als premis esmentats aquelles empreses/institucions i persones que compleixin els requisits estipulats en la base segona i que durant l’últim any hagin destacat en algun dels camps ressenyats a continuació:

 1. Desenvolupament Sostenible. Aquest premi distingeix a aquelles empreses/institucions que hagin realitzat el disseny o la incorporació d’una innovació substancial a un producte o servei ja existent que comporti millores en el comportament ambiental respecte a alternatives similars mantenint al mateix temps les seves funcionalitats, que hagin impulsat el desenvolupament i l’aplicació d’una nova tecnologia que promogui una producció més eco-eficient (per exemple, augmentant l’eficàcia dels recursos o reduint els residus i les emissions) i/o que hagin desenvolupat projectes de formació, educació i sensibilització mediambiental.
 2. Internacionalització. Es lliurarà el premi a aquella empresa/institució que hagi destacat per les seves activitats i iniciatives enfortint la seva posició en els mercats exteriors i contribuint, al seu torn, a la internacionalització de l’economia. A més dels mèrits quantitatius i qualitatius, es valorarà especialment l’aplicació de noves tecnologies en els sistemes de gestió, distribució o comercialització per tal de potenciar l’accés a determinats mercats.
 3. Responsabilitat Social. Podran accedir a aquest premi aquelles empreses/institucions amb projectes empresarials que hagin aconseguit una transformació directe i real en la societat mitjançant mètodes innovadors o que tinguin com a objectiu donar resposta a les necessitats emergents de la societat contribuint a la resolució d’un problema social o a una millora efectiva i sostenible de la vida de les persones a les quals es dirigeixen. També podran ser distingides en aquesta categoria aquelles empreses/institucions que la seva tasca representi una contribució rellevant en benefici de la humanitat en qualsevol de les disciplines corresponents als àmbits de les Arts, les Lletres, les Ciències Socials o les Humanitats.
 4. Innovació. En aquesta categoria es reconeix el mèrit d’aquelles empreses/institucions en la que la seva trajectòria a la millora contínua dels processos operatius ha estat conseqüència directa de la correcta gestió del coneixement i la tecnologia. Quedaran incloses en aquesta categoria, a més, aquelles empreses/institucions de les quals es valori especialment els avenços tecnològics aconseguits o l’aplicació extensiva dels mateixos a un sector determinat.
 5. Pime de l’any. Aquest premi busca reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, pilar fonamental en la generació de riquesa i creació d’ocupació en el territori. Les companyies que podran accedir a aquest guardó són aquelles PIMES en què la innovació i la sostenibilitat estiguin en el seu ADN, apostin per la internacionalització, i contribueixin a la creació d’ocupació i al desenvolupament del talent dels seus empleats a través d’accions com la formació. També han d’impulsar projectes socialment responsables que millorin el desenvolupament econòmic i social de la vida de les persones i plans corporatius d’igualtat en la companyia.
 6. Igualtat. Aquest guardó vol premiar aquelles empreses/institucions que practiquen una efectiva igualtat de tracte i oportunitats entre les persones, mitjançant una gestió empresarial integradora de la diversitat, i que a més aposten per la formació, el desenvolupament professional i la generació de talent. El guardó posa el focus en empreses/institucions en què la igualtat de gènere és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social, a més d’un factor de competitivitat clau vinculat a la gestió del talent. Per això, les companyies que podran ser mereixedores d’aquest guardó no només han d’impulsar plans de carrera que promoguin i retinguin el talent, dur a terme la paritat tant en els càrrecs directius com en la pròpia organització o comptar amb plans d’igualtat que assegurin la igualtat d’oportunitats en tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat de l’empresa, sinó que han de realitzar altres iniciatives innovadores que fomentin aquest fi

Podran ser candidats les persones físiques i jurídiques amb activitats empresarials rellevants.

Podran presentar candidatures:

 • les organitzacions sectorials i territorials afiliades a FOMENT DEL TREBALL.
 • les empreses sòcies directes de FOMENT DEL TREBALL.
 • les empreses associades a organitzacions membres de FOMENT DEL TREBALL.
 • els membres col·laboradors de FOMENT DEL TREBALL.
 1. Les candidatures es presentaran mitjançant un qüestionari disponible en format electrònic a través del següent enllaç ubicat a la pàgina web (www.foment.com) durant el període de presentació que estableix la convocatòria.
 2. Pot adjuntar-se qualsevol altra documentació que es consideri rellevant amb vista a les avaluacions a realitzar. La documentació presentada no serà tornada, ni es mantindrà correspondència sobre la mateixa.
 1. La XVI edició dels Premis Carles Ferrer Salat de FOMENT DEL TREBALL compta amb un prestigiós jurat format pels màxims representants de les organitzacions, institucions i entitats més reconegudes i representatives de l’àmbit econòmic i empresarial català.
 2. El President de FOMENT DEL TREBALL serà el president del Jurat i tindrà vot de qualitat en cas de necessitat de desempat. Organitzarà i dirigirà les deliberacions i, en el seu cas, les votacions que es produeixin. Durant les deliberacions, el President podrà proposar qualsevol mena de mesura que ajudi a la més justa aplicació i interpretació d’aquest Reglament.
 3. El secretari del Jurat aixecarà acta de les reunions, interpretarà el present Reglament i tindrà veu però no vot.
 4. El Jurat formalitzarà una valoració de les candidatures guanyadores amb les conclusions més rellevants que han avalat la seva decisió.
 5. El Jurat podrà declarar deserts els Premis si considera que les actuacions realitzades pels candidats presentats no reuneixen mèrits suficients.
 1. Els Premis en cada modalitat consistiran en un trofeu representatiu i un diploma acreditatiu. No comportaran dotació econòmica.
 1. La resolució del Jurat es farà pública durant la cerimònia de lliurament dels Premis en un acte públic, convocat a l’efecte.
 1. Per rebre el guardó, el premiat haurà de ser present en el solemne acte de lliurament dels premis i medalles.
 2. Els premiats, si així els fora sol·licitat per FOMENT DEL TREBALL, participaran en les activitats i actes organitzats amb ocasió del lliurament dels premis i medalles.
 1. La difusió de les empreses i institucions guardonades serà feta per FOMENT DEL TREBALL amb posterioritat a la cerimònia de lliurament.
 2. Les empreses i empresaris reconeguts podran fer publicitat de l’esmentada condició, especificant l’any que van ser premiades i la modalitat; així com publicar o difondre la concessió del Premi a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 1. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 31 de juliol de 2024.
 1. FOMENT DEL TREBALL garanteix la confidencialitat de tot el procés.
 2. Les entitats i persones implicades en l’avaluació de les candidatures no podran presentar-se als Premis.
 3. FOMENT DEL TREBALL es reserva el dret a modificar la present normativa, així com la composició del Jurat, per motius de força major.
 4. La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. Els candidats renuncien de manera expressa a efectuar cap impugnació de la decisió dels diferents premis.

La seu dels Premis Carles Ferrer Salat de FOMENT DEL TREBALL radica en FOMENT DEL TREBALL, Via Laietana núm. 32-34, 08003 Barcelona.

candidatura

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA

Després d’enviar la proposta de candidatura, rebràs un correu electrònic amb la confirmació i les instruccions per adjuntar la documentació.
X
X