Menu

Estudi jurídic comparat de Coordinació d’Activitats Empresarials

Edita: Foment del Treball

Any 2018

Sumari

La Directiva 92/57/CEE, imposa des de fa més de dues dècades l’obligació de coordinació i cooperació en matèria de seguretat i salut laborals entre les empreses que comparteixen un mateix centre de treball.

El present estudi monogràfic analitza la regulació alemanya, francesa, anglesa i italiana referent a l’obligació empresarial d’adoptar mesures de coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals en supòsits de concurrència de més d’una empresa en un mateix centre de treball.

Al final de la publicació, es presenten les deu conclusions més rellevants pel que fa al contingut i abast de l’obligació empresarial de coordinació en matèria preventiva, els mecanismes de control existents i l’eventual responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquesta obligació.

X
X