Menu

Principals revisions e inspeccions periòdiques en matèria de seguretat i salut laboral

Edita: Foment del Treball

Any 2023

Sumari

La normativa relacionada amb les revisions i les inspeccions periòdiques en matèria de seguretat i salut laboral és molt àmplia, i sovint també complexa d’aplicar. L’extensa i específica legislació existent provoca de vegades grans dificultats per a les empreses, sobretot les més petites, per complir amb la seva obligació de detectar riscos que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors.

Les verificacions periòdiques, enteses en aquesta guia com el “conjunt de revisions i inspeccions reglamentàries aplicables a les instal·lacions d’un establiment tipus en matèria de seguretat i salut”, es deriven majoritàriament del bloc associat a reglamentació industrial, més que de prevenció de riscos laborals.

Cal tenir en compte que hi ha diferències entre les verificacions periòdiques derivades de la reglamentació industrial i les derivades en matèria preventiva ja que, en reglamentació industrial les verificacions periòdiques són concretes i clares; mentre que en matèria preventiva són molt més ambigües (freqüentment, a més, sense una periodicitat concreta).

A més, aquestes verificacions no es fan en fase de disseny i/o construcció, sinó una vegada ja tenim operativa i en marxa la instal·lació.

Per aquest motiu, els continguts de la publicació editada per Foment del Treball amb la col·laboració d’Asecorp, pretenen exposar d’una forma pràctica i senzilla les principals revisions i inspeccions periòdiques que s’han de dur a terme a les instal·lacions, equips i ambients de treball de l’empresa i la comprensió de la normativa aplicable.

X
X