Menu

Retirada del Regne Unit i normativa de la UE en el sector de productes químics en el marc del Reglament REACH

Documents Brexit

26 de febrer de 2019

 

Retirada del Regne Unit i normativa de la UE en el sector de productes químics en el marc del Reglament REACH

El 29 de març de 2017, el Regne Unit va notificar la seva intenció de retirar-se de la Unió conformement a l’article 50 del Tractat de la Unió Europea. Això significa que, a partir del 30 de març de 2019, a les 00.00 hores (hora central europea) («data de retirada»), el Regne Unit serà un «tercer país»

Sense perjudici del període de transició previst en l’Acord de Retirada, a partir de la data de retirada, el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) i pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques5, deixarà d’aplicar-se al Regne Unit.

X
X