Menu

Vademècum de prevenció de riscos laborals

Edita: Foment del Treball

Any 2018

Sumari

L’aplicació informàtica relaciona les diverses obligacions empresarials existents en matèria de prevenció de riscos laborals amb la tipificació de les infraccions relacionades amb la seguretat i salut laboral.

La publicació s’estructura en diversos apartats d’autodiagnòstic. Cadascun d’aquests apartats tracta un tema de prevenció de riscos laborals en concret i les preguntes contingudes en ells es relacionen amb infraccions establertes en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Per complementar l’anàlisi s’han dissenyat uns gràfics que recullen el total i el percentatge de les respostes per cada un dels apartats de l’autodiagnòstic, el total acumulat dels incompliments i una estimació de l’import de les sancions derivades dels incompliments. Aquesta estimació es calcula automàticament a partir de les quantitats que s’especifiquen com a quanties mínimes per als tres tipus d’infraccions a la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

Descarregar

1a Edició

Any 2015.

Descarregar

2a Edició

Any 2018.

X
X