Menu

XI Informe del Mercat Lagoral i Negociació Col·lectiva – Octubre de 2018

Les darreres dades del mercat de treball posen de manifest una desacceleració progressiva en el ritme de recuperació de l’ocupació. Les altes taxes d’atur i un possible alentiment en el creixement econòmic obliguen a no adoptar mesures que puguin comportar increments de costos laborals o noves obligacions o rigideses en el nostre mercat laboral per facilitar noves contractacions. Segons les dades de l’atur registrat del mes de setembre, a Catalunya l’atur ha disminuït en 374 persones (-0,10%), i la xifra total d’aturats se situa en 380.344 persones. Interanualment, s’ha produït una reducció del -5% (-20.029 aturats menys) respecte setembre del 2017.

No es pot abaixar la guàrdia i convé adoptar noves mesures que impulsin la creació d’ocupació per part de les empreses en termes de reducció de costos, flexibilització de les relacions laborals i més seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa vigent.

Tanmateix, en el present informe s’ha realitzat un anàlisi monogràfic sobre la flexibilitat en el temps de treball del qual s’extreuen les següents conclusions:

  • Si bé existeix una tendència a ampliar els mecanismes de flexibilitat a la negociació col·lectiva, encara són insuficients i s’haurien de desenvolupar en la majoria de Convenis regulacions sobre el còmput anual de la jornada, la distribució irregular de la jornada, la gestió flexible del temps de treball, o les borses flexibles d’hores, entre d’altres mecanismes.
  • Vinculat amb el temps de treball s’ha de reflexionar sobre fenòmens com la desconnexió digital, el teletreball o la nova economia col·laborativa i digital. És convenient analitzar sobre les diferents opcions regulatòries per adaptar les noves formes de prestació de serveis en el marc de la nova economia des de la perspectiva laboral.
  • El repte és conjugar amb encert l’impuls del dinamisme econòmic de l’economia col·laborativa, suprimint restriccions innecessàries d’accés al mercat i potenciant l’avanç tecnològic i els models innovadors de negoci, però evitant al mateix temps, que es derivin situacions de dúmping social i competència deslleial. Sembla bàsica la clarificació de les qüestions exposades per dotar de certesa i seguretat jurídica a totes les parts intervinents en l’economia col·laborativa i aprofitar l’oportunitat per replantejar determinats aspectes del Dret del Treball que emmalalteixen d’una manifesta rigidesa i obsolescència i requereixen d’una urgent modernització i adaptació a les noves realitats productives i econòmiques.
X
X