Menu

XII Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva – Febrer de 2019

El Govern estatal ha fet arribar a la taula de Diàleg Social una sèrie de propostes que afecten sobre matèries rellevants de les nostres Relacions Laborals i que pretenen introduir nous costos i rigideses perjudicials per les empreses i el mercat de treball. Alhora, ha aprovat recentment importants normes en matèria sociolaboral que tindran conseqüències econòmiques en la seva aplicació per a totes les empreses.

És per això, que aquest darrer Informe del Foment sobre el Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva fa un seguiment i una anàlisi d’aquestes propostes o modificacions normatives per veure’n el seu impacte ral sobre el mercat de treball, que afecten qüestions com el registre horari, la prioritat aplicativa del conveni sectorial, la ultra activitat, la subcontractació, el contracte d’obra o servei, la mobilitat geogràfica, la modificació substancial de les condicions de treball, la suspensió del contracte de treball, l’acomiadament col·lectiu, la desaparició de contractes i incentius vinculats a una taxa d’atur superior al 15%, o les cotitzacions a la Seguretat Social.

Tanmateix, es detallen les darreres dades estadístiques disponibles del mercat de treball i negociació col·lectiva corresponents a l’any 2018. Es destaca que l’atur ha disminuït durant el 2018 en 25.111 persones a Catalunya i en 210.484 persones a Espanya, i que respecte l’any anterior, l’afiliació augmenta un 2,92% a Catalunya i un 3,06% al conjunt de l’Estat. Pel que fa a Contractació en termes interanuals, la contractació ha augmentat un 4,46% a Catalunya i un 3,68% en el conjunt de l’Estat

A l’any 2018 s’han registrat a Catalunya 364 convenis col·lectius (+1,68%) i a nivell estatal 3.566 Convenis (+9,60%).A Catalunya la mitjana de variació salarial pactada ha sigut del 1,85% (+30,28%), i a Espanya la mitjana de la variació salarial pactada és del 1,75% (+22,38%).

En matèria d’expedients de regulació d’ocupació l’any 2018, s’han comunicat o resolt 269 expedients (-15,43%) que han afectat a un total de 5.631 treballadors (+12,86%).Pel que fa al Tribunal Laboral de Catalunya interanualment, el total d’expedients s’ha reduït un -12,76%, i s’han desconvocat en  2018 un total de 27 vagues (7 de caràcter indefinit), amb un total de 126.623 hores desconvocades amb un valor d’hores mensual desconvocades de 1.970.253,88 euros.

X
X