Menu

XIV Informe de Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva

En aquest informe, a banda de la  resta dels indicadors habituals per a l’anàlisi del mercat de treball i la negociació col·lectiva, es detallen  propostes en matèria d’absentisme, ja que durant el 2018, van absentar-se de la feina 747.000 persones de mitjana cada dia, 267.000 de les quals de manera injustificada. Foment alerta que l’absentisme laboral creix de manera preocupant fins a màxims històrics.

A Espanya, durant el primer trimestre de 2019, l’absentisme justificat va provocar la pèrdua del 5,2% de les hores pactades, mentre que l’injustificat un 1,4%. A Catalunya, aquestes magnituds van ser del 5,3% i l’1,5% respectivament. En ambdós casos, es tracta dels valors màxims de tota la sèrie històrica

L’absentisme laboral ha suposat durant el 2018 uns costos de 5.400 milions d’euros, la qual cosa és el 0,4% del PIB. Fent una estimació prudent, l’absentisme laboral té un cost de 344€/any per empleat.

Per pal·liar aquesta situació, per part de Foment del Treball es proposa, entre d’altres mesures: potenciar les mesures de control i eficàcia de la incapacitat temporal de curta durada; suprimir l’obligació empresarial del pagament de la prestació des del 4t al 15è dia de la baixa; fomentar els canals de comunicació que afavoreixin les interrelacions entre el personal mèdic dels Serveis Públics de Salut i els serveis mèdics de Mútues i empreses; controlar les llistes d’espera amb l’objectiu de reduir-les evitant costos a les empreses en la gestió de la incapacitat temporal; reconèixer les competències a les Mútues per expedir altes mèdiques en tots els supòsits; potenciar la subscripció de convenis entre l’Administració General de l’Estat i les Mútues per a la realització de proves mèdiques i intervencions quirúrgiques per les Mútues quan el cost sigui igual o inferior al cost de la previsió de la baixa; facilitar l’expedició de receptes mèdiques a l’empresa pels metges d’empresa; potenciar els recursos i actuacions de l’ICAM, i la seva coordinació amb les empreses.

X
X