Menu

INTRODUCCIÓ

 

L'ASAC és una associació professional, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda l'any 1983 i registrada a l'I.M.A.C. del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel que pot representar de forma col·lectiva davant l'administració pública a tots els associats, en aquells temes que els afectin. Poden ser-ne membres les persones físiques i jurídiques l'àmbit d'actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics. Així mateix, podran ser socis aquelles persones físiques i jurídiques, l'activitat professional de les quals estigui directament relacionada amb l'objecte social. En l'actualitat, aquest col·lectiu d'associats s'estima que gestiona l'abastament, en alta i/o baixa, a més del 85 per cent de la població de Catalunya, i el sanejament del 45% de la mateixa.

Web Corporativa

Funcions >

L’ASAC és una associació professional, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda l’any 1983 i registrada a l’I.M.A.C. del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel que pot representar de forma col·lectiva davant l’administració pública a tots els associats, en aquells temes que els afectin.

Poden ser-ne membres les persones físiques i jurídiques l’àmbit d’actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics. Així mateix, podran ser socis aquelles persones físiques i jurídiques, l’activitat professional de les quals estigui directament relacionada amb l’objecte social.

En l’actualitat, aquest col·lectiu d’associats s’estima que gestiona l’abastament, en alta i/o baixa, a més del 85 per cent de la població de Catalunya, i el sanejament del 45% de la mateixa.

A l’ASAC coexisteixen des de les més importants empreses i serveis fins als més petits proveïdors i subministradors d’aigua de Catalunya.

Segons els seus estatuts, i en síntesi, constitueix l’objecte de l’entitat el següent:

  1. Coordinar i orientar les activitats de tots els seus membres.
  2. Estimular la realització de tota mena d’estudis i investigacions sobre la temàtica del sector,
  3. divulgant els seus resultats
  4. Col·laborar amb l’Administració per a perfeccionar els serveis d’aigua i sanejament.
  5. Fomentar, tècnica i socialment, l’Enginyeria Sanitària i l’explotació dels serveis d’aigua i sanejament.
  6. Participar i col·laborar amb associacions de finalitats semblants.
  7. Establir serveis tècnics de consulta i documentació amb realització d’estudis especials.
  8. Cooperar amb altres grups socials organitzats de caràcter no sindical.
  9. Informar a l’opinió pública sobre l’activitat del sector que representa.

Així l’ASAC, directament ó a través dels vocals de la seva Junta de Govern, o en representació d’altres entitats, està present en els òrgans de direcció i decisió de la Comissió de Preus de CatalunyaConsell per a l’ús sostenible de l’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), de l’AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras del Servicio de Agua a Poblaciones), Consell General del Foment del Treball Nacional i Comissió Negociadora del Conveni laboral autonòmic de Catalunya.

L’ASAC està adherida a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i té designats àrbitres per a cadascuna de les províncies catalanes.

Per altra banda, l’ASAC ha estat promotora i organitza periòdicament les Jornades Tècniques per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya i les Jornades sobre la Millora de la Gestió de l’Aigua a Catalunya, les quals amb divuit edicions en conjunt i des de l’any 1984, han servit i serveixen de fòrum didàctic i de debat sobre cadascun dels múltiples aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials que conformen el nostre camp professional d’actuació.

Estructura / Organigrama >

JUNTA DE GOVERN ASAC

 

Presidenta: Sra. Ana MARESCA LASA

Vicepresident segon: Sr. Joan Carles FERRATÉ MESEGUER

Tresorer: Sr. Xavier VENTAYOL CARBONELL

Vocal per gran empresa: Sra. Mireia HERNAN GAGO

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE

L’AIGUA, SA.

Vocal per mitjana empresa: Sr. Joaquim VICENS ALAY

COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, SA.

Vocal per petita empresa: Sr. Guillem TRESERRA PRAT

ABASTAMENTS TRACTAMENTS I CONTROL D’AIGÜES, SL.

Altres Vocals:

Sr. Daniel MILAN CABRÉ

Sr. Marc PIFARRÉ i ESTRADA Sr. Joan L. CASTILLO i CASTILLA Sr. Jordi FONTANA USÓ

Sr. Josep Mª PLANAS i OLIVELLA Sr. Jordi AGUILERA ORPINELL Sra. Rut FONTANET VICTORIA Sr. Antoni VENTURA RIBAL

Sr. Emili GIRALT VIA

Sr. Aurelià GARCÍA RUZ

Sr. Àngel DUTRAS i CONGOST Sr. Jordi AGUSTÍ i VERGÉS

Secretària General: Sra. Isabel MASCARÓ i CURRÀS

Pressupostos >

Accediu a la informació prement el següent enllaç: Pressupost 2022_ASAC

Comptes anuals >

Accediu als comptes anuals de l’empresa mitjançant el següent enllaç: MEMÒRIA I ESTATS COMPTABLES 2021

X
X