Menu

Comptes Anuals 2014

Foment del Treball consolida la seva bona situació financera en tancar el 2014 amb un resultat positiu

Els comptes anuals de Foment del Treball de l’exercici 2014 donen un resultat positiu de 413.080 euros, cosa que consolida la seva bona situació financera a pesar de la caiguda d’ingressos que ha caracteritzat el darrer quadrienni. La institució ha mantingut la seva política de racionalització i ajust de la despesa, cosa que li ha permès mantenir-se en positiu a pesar de la caiguda de més d’un 60% de les aportacions públiques per programes formatius i tècnics i participació de professionals de Foment en òrgans consultius i assessors de les Administracions.

Alhora, Foment no només ha mantingut sinó que ha augmentat els ingressos per quotes d’associats i per lloguer dels espais de què disposa a la seva seu: per quotes de socis i gestió de l’edifici, Foment del Treball ha ingressat durant el 2014 2.515.184 d’euros. Els ingressos per lloguer d’espais de la seu han augmentat un +28,84% durant el període 2011-2014 i un +19,90% respecte del 2013.

Durant l’any 2014, ha continuat la tendència en la reducció d’aportació de les Administracions Públiques, ja sigui per programes de formació o tècnics, bé sigui per la participació de tècnics de Foment en òrgans consultius o assessors de les Administracions. En aquest sentit, durant el quadrienni 2011-2014, la reducció ha estat d’un -60,16%: – 67,10% en formació; – 16,64% en programes tècnics; – 25,91% en la participació institucional.

Davant d’això, Foment ha sostingut i incrementat la seva política de racionalització i ajust de la despesa, amb reduccions significatives en les principals partides del compte de resultats al període 2011-2014: -20,97% en subministraments; -6,89% en personal; -20,60% en les principals partides de serveis exteriors.

Foment del Treball
X