Menu

Foment del Treball aprova la convocatòria d’eleccions a la presidència i Junta Directiva pel 18 de juliol 14 de juny de 2022
Cronologia
 • Dia 5 d’octubre de 2018: Límit a la convocatòria de l’Assemblea Electoral per part de la Junta Directiva
 • Dia 29 d’octubre de 2018: Límit a la presentació de candidatures
 • Dia 30 d’octubre de 2018: Límit perquè els socis canviïn els seus representants en l’Assemblea General
 • Dia 31 d’octubre de 2018: Límit a la constitució de la Mesa Electoral
 • Dia 1 de novembre de 2018: Límit a la presentació de recursos contra les resolucions de la Mesa Electoral.
 • Dia 2 de novembre de 2018: Límit a la resolució dels recursos per part de la Mesa Electoral. Límit a la proclamació d’elegits en cas que el nombre de candidats no superi el de càrrecs. Límit a la desconvocatòria de l’Assemblea Electoral, en cas de proclamació d’elegits per la Mesa Electoral
 • Dia 5 de novembre de 2018: Assemblea Electoral (si no ha estat desconvocada per la Mesa)
Pla Electoral

El mandat s’iniciarà el dia 6 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 5 de novembre de 2022.

 • President de Foment del Treball Nacional.
 • (76) vocals de la Junta Directiva, respectant les proporcions de l’article 15.2.:
  • (38) vocals representants de socis col·lectius sectorials.
  • (23) vocals representants de socis col·lectius territorials.
  • (15) vocals representants de socis individuals

Integrat pels membres de l’Assemblea General amb dret a vot (art. 36).

Fins al sisè dia anterior a la reunió de l’Assemblea Electoral (30 d’octubre de 2018), els socis poden canviar els seus representants (art. 28.2.). Es a partir d’aquesta data que el cens electoral és definitiu.

La mesa electoral aprova la llista provisional d’electors en la seva sessió constitutiva i la llista definitiva en haver transcorregut el termini del paràgraf anterior.

Poden ser candidats els electors membres de l’Assemblea General que acceptin expressament el compliment dels Estatuts, Reglament i Codi Ètic i de Bon Govern de Foment, i no els afectin les exclusions de l’article 36.2 dels Estatuts.

Es poden presentar candidatures a la presidència i a vocals de la Junta Directiva fins a 7 dies abans de la data de celebració de l’Assemblea Electoral.

Les candidatures a la presidència han de ser presentades pel candidat a president i venir acompanyades de (40) suports de vocals de l’Assemblea, com a mínim.

Les candidatures a vocals de la Junta Directiva han de ser presentades pel candidat amb el suport, com a mínim, d’un altre vocal de l’Assemblea.

S’anul·laran tots els suports a més d’una candidatura a la Presidència o a més d’una candidatura a vocal de la Junta Directiva.

Les candidatures i recolzaments es podran trametre a la Secretaria General de Foment per correu ordinari, fax o correu electrònic (Via Laietana, 32 08003 Barcelona – Fax: 93-310.51.49 – secretaria.general@foment.com), acompanyant còpia escanejada del DNI dels signants, perquè tinguin entrada fins a les 18 hores del dia 29 d’octubre de 2018.

La mesa electoral es constitueix dins de les 48 hores després de la finalització del termini de presentació de candidatures. Proclama les candidatures a president i vocals de la Junta Directiva i la relació provisional d’electors, i en dona publicitat en la seu social de Foment i la seva “web”.

En les 24 hores següents a la proclamació, els electors o candidats, poden recórrer les resolucions de la mesa en un únic recurs de reposició davant la mateixa mesa, que ha de resoldre en les 24 hores següents.

Les votacions es faran personalment només per part dels vocals assistents a l’Assemblea Electoral amb dret a vot. El vot és secret (art. 41).

Els representants de socis col·lectius (sectorials i territorials) poden votar personalment en nom propi i per delegació d’altres representants de la mateixa organització, que ha d’esser tramesa a la mesa electoral abans de les 15 hores del dia 2 de novembre, i una còpia ser exhibida per qui hagi rebut la delegació, abans de depositar el vot. (art. 28.1.).

Només s’acceptaran les paperetes de votació subministrades per la Secretaria General de Foment.

En les paperetes per la presidència figuraran els candidats per ordre alfabètic.

En les paperetes de la Junta Directiva figuraran els noms dels candidats per ordre alfabètic, dins de cada grup corresponent a vocals representants de:

 • Organitzacions sectorials: (38)
 • Organitzacions territorials: (23)
 • Socis Individuals: (15)

Per tal de facilitar l’escrutini, els socis col·lectius i els individuals utilitzaran paperetes de diferent color.

Hi haurà paperetes sense cap nom, per cada elecció i color.

Es votarà en l’ordre que la Mesa electoral determini i en una urna o urnes per la presidència i en una urna o urnes per la Junta Directiva.

Finalitzada la votació, la Mesa iniciarà l’escrutini, que serà públic. Les paperetes identificades pel color corresponent de socis col·lectius es computaran per 10 vots. Les corresponents als socis individuals valdran 1 vot. (art. 13.1)

La Mesa proclamarà President a qui hagi obtingut més vots, i proclamarà vocals de la Junta Directiva als més votats dins de cada categoria d’organitzacions sectorials, territorials i socis individuals, fins a cobrir el total de vocalies de cada grup.

 • Convocatòria i aprovació del “Pla electoral” per la Junta Directiva (art. 35.1.)
 • Convocatòria de l’Assemblea Electoral dirigida als representants dels socis adjuntant el Pla electoral i els models de documents necessaris per la presentació i suport de candidatures, i per la delegació del vot.
 • Publicació en la web corporativa (https://www.foment.com/eleccions-2018) de les resolucions de la mesa electoral.
 • Accés de candidats al cens electoral provisional i definitiu (art. 28.2.)

Últimes notícies

X
X