Menu

Fluxos d’inversió estrangera a Catalunya durant el primer trimestre de 2016

Anàlisis econòmiques

Juliol de 2016

 

Fluxos d’inversió estrangera a Catalunya durant el primer trimestre de 2016

Segons dades publicades pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, la inversió estrangera (Productiva, sense ETVE) durant el primer trimestre de 2016 va ascendir a 2.966 milions d’euros en el conjunt d’Espanya i a Catalunya a 454 milions d’euros, el que implica un pes relatiu del 15,3% del total.

Cal assenyalar que es produeix un efecte seu, per aquest motiu la Comunitat de Madrid, a nivell estadístic, absorbeixi un major pes relatiu de la inversió estrangera. D’aquesta manera, el seu pes en el primer trimestre de 2016 és del 70,7%. En termes de creixement interanual, les dades indiquen que la inversió estrangera a Espanya va augmentar un 14,8%, mentre que a Catalunya es va reduir un 34,6%. Respecte a l’últim trimestre de 2015, però, la inversió estrangera va disminuir de forma similar en els dos casos (57,4% en Espanya i 58,3% a Catalunya). Cal assenyalar, que la inversió estrangera també va baixar en altres CA respecte al trimestre anterior, com ser Madrid (encara que molt lleugerament), País Basc, Illes Balears, Comunitat Valenciana o Andalusia.

X
X