Menu

INTRODUCCIÓ

 

FECAV és una Associació Empresarial centrada en el transport de viatgers per carretera. La Federació agrupa més de cent noranta empreses i va ser fundada l’any 1977, essent la primera Associació Catalana del Sector. FECAV és hereva a Catalunya de la Cámara de los Transportes Mecánicos, fundada fa 84 anys amb l’objectiu de col·laborar amb les antigues “Juntas Provinciales de Transportes”. Durant la pròpia trajectòria, mitjançant les seves diferents seccions (Serveis Discrecionals, Serveis Regulars, Serveis Urbans i BusMet Catalunya), FECAV s’ha consolidat com l'Associació més representativa del Sector a Catalunya.

Web Corporativa

Funcions >

FECAV és una Associació Empresarial centrada en el transport de viatgers per carretera. La Federació agrupa més de cent noranta empreses i va ser fundada l’any 1977, essent la primera Associació Catalana del Sector. FECAV és hereva a Catalunya de la Cámara de los Transportes Mecánicos, fundada fa 84 anys amb l’objectiu de col·laborar amb les antigues “Juntas Provinciales de Transportes”.

Durant la pròpia trajectòria, mitjançant les seves diferents seccions (Serveis Discrecionals, Serveis Regulars, Serveis Urbans i BusMet Catalunya), FECAV s’ha consolidat com l’Associació més representativa del Sector a Catalunya.

FECAV, a més de mantenir sempre informats als seus associats sobre les novetats que afecten directa o indirectament al Sector i a les empreses, mitjançant circulars informatives, té l’objectiu de defensar els interessos d’aquest col·lectiu davant les diferents Administracions i Entitats, així com fer de portaveu de les nostres empreses associades . També gestionar i tramitar la documentació necessària per al normal funcionament de les mateixes, així com negociar els Convenis Col·lectius del Sector. D’altra banda procura proporcionar als associats un reciclatge dels seus treballadors mitjançant un Pla Integral de Formació adaptat especialment a les empreses de transport de viatgers per carretera.

Amb la ferma voluntat d’afavorir la viabilitat de les nostres empreses, FECAV forma part d’un gran nombre de Comissions i Grups de Treball que promouen les diferents Administracions (Departaments de Territori i d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Autoritat del Transport Metropolità – ATM, Servei Català de Trànsit, Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB, etc…), intentant estar presents en tots els espais de participació en relació amb el nostre sector. En tots els casos, aporta, des de la seva experiència, la perspectiva en totes aquelles qüestions en què el sector pot estar implicat, amb la finalitat de fer créixer el Transport de Viatgers per Carretera, d’acord amb els altres sectors econòmics i s’adapti a les exigències que, a tots els àmbits, actualment es requereixen a les empreses.

Estructura / Organigrama >

FECAV és una entitat associativa professional, sense ànim de lucre.

L’Assemblea General, constituïda per la totalitat de les empreses afiliades, així com les Associacions i/o Federacions integrades, és l’òrgan suprem de govern i representació de la Federació, residint en ella la màxima sobirania a tots els efectes de Direcció, Organització, Administració i Desenvolupament de la mateixa.

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió i administració de la Federació, i els seus membres són democràticament escollits cada cinc anys, entre els representants de l’Assemblea General.

La Junta Directiva està constituïda:

a) Pel President, el Secretari General de la Federació i el Tresorer, triats per l’Assemblea General de la Federació.

b) Pels Presidents dels Comitès de cadascuna de les seccions enquadrades en la Federació, que seran, tanmateix, Vicepresidents de la Federació.

c) Pels vocals del Comitè Executiu.

d) Per un nombre de membres que l’Assemblea designi, directament o per delegació en un altre o altres òrgans de la Federació, segons el procediment que en cada cas determini.

El Comitè Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris i té les mateixes funcions que la Junta Directiva i totes aquelles que expressament li delegui tant la Junta Directiva, com l’Assemblea General.

Està format pel President, els Vicepresidents, el Secretari General i el Tresorer de la Federació, més un nombre de vocals que acordi l’Assemblea General, triats segons el procediment que aquesta, així mateix, determini en cada cas.

El President de FECAV, nomenat per l’Assemblea General, representa l’entitat en tota classe d’actuacions i presideix tots els òrgans de govern. A l’igual que la resta de membres electes, el seu mandat tindrà una durada de cinc anys i pot ser reelegit.

Els Vicepresidents seran escollits en el sí de cada secció o subsecció, on actuaran com a Presidents.

Normativa Aplicable >

El dret d’associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.

Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE de 4 d’abril).

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 8 d’agost) articles 1,2,4,8 i 9.

Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d’abril) constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977.

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.

Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d’abril).

Conveni número 87 de l’OIT, relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).

Conveni número 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).

Codi penal (articles 510 a 521).

Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).

Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) [2]

Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions.

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l’Estatut del Treballador Autònom.

Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l’estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’abril de 2006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l’art.7.1.i) i a l’art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”

 

A nivell autonòmic:

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d’Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015

Estatuts >

Pressupostos >

FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA D’AUTOTRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA presenta els manera anual els pressupostos de l’Organització a través de la seva Junta Directiva per a la posterior aprovació per part de l’Assemblea General.

Comptes anuals >

Retribucions >

President: Sense retribució.

Vicepresidents: Sense retribució.

Secretària General: Sense retribució.

Tresorer: Sense retribució.

Vocals: Sense retribució.

X
X