Menu
Els socis col·lectius i individuals de Foment es comprometen a:
  • Complir els acords dels òrgans de govern competents en cada cas.
  • Prestar la necessària col·laboració en les activitats de Foment.
  • Ajustar la seva actuació als estatuts, reglaments i acords dels òrgans de govern.
  • Exercir els càrrecs directius i de representació per als quals fossin elegits.
  • Pagar les quotes i altres contribucions econòmiques determinades pels òrgans de govern d’acord amb el que disposen els estatuts.
  • Facilitar la informació no reservada que pugui ser útil per a les finalitats de Foment.
  • Assistir a les reunions a les quals siguin convocats i respectar la lliure expressió d’opinions dins de Foment.

Els socis col·laboradors assumeixen els deures que determinin els corresponents acords de col·laboració.

Les empreses adherides a Foment han de prestar la seva col·laboració en les activitats en què participin els socis col·lectius amb els quals estiguin afiliats.

Vol associar-se a Foment?

Més informació
X
X