Menu

Els socis col·lectius i individuals de Foment del Treball tenen dret a:

  • Elegir i ser elegits per a càrrecs directius i de representació. Es determinarà reglamentàriament el règim de designació i substitució de les persones que puguin exercir aquests drets en representació de cada soci.
  • Utilitzar els serveis de Foment, en la forma que es determini reglamentàriament.
  • Participar en la gestió econòmica de l’entitat, d’acord amb el que determinin els estatuts i els reglaments corresponents.
  • Expressar les seves opinions i suggeriments i instar els òrgans de govern de Foment a executar les accions o interposar els recursos necessaris per a la promoció i defensa dels interessos empresarials.
  • Ser informat dels acords i les actuacions dels òrgans de govern de Foment.

Els socis col·laboradors tenen com a dret de representació la participació a l’Assemblea General amb veu però sense vot. Els altres drets són els que recullen els corresponents acords de col·laboració.

Les empreses adherides tenen dret a obtenir i exhibir un document acreditatiu de la seva condició,   participar en les activitats i  rebre les informacions de Foment que es puguin vehicular mitjançant els socis col·lectius amb els quals estiguin afiliats.

Vol associar-se a Foment?

Més informació
X
X