Menu

INTRODUCCIÓ

 

La FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, és l'entitat que representa el teixit empresarial de la comarca del Maresme.

Web Corporativa

Funcions >

La FAGEM, Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme és l’entitat que representa el teixit empresarial de la comarca del Maresme.

La FAGEM va néixer el 1978 amb la voluntat d’aglutinar el teixit empresarial de tots els sectors de la comarca i reflectir la pluralitat econòmica del Maresme. Aglutina sectors tan diversos com el tèxtil, la construcció, el comerç, l’hostaleria, les noves tecnologies, els instal·ladors, l’automoció i molts altres sectors que ofereixen serveis… i fa d’interlocutor entre el món empresarial i les administracions, la resta d’agents socials i la ciutadania.

La FAGEM dóna serveis i suport a les entitats associades i, quan aquestes ho consideren, a les seves empreses.

Estructura / Organigrama >

    • Presidenta executiva: Roser Moré i Roy
    • Secretària General: Rosa Mª Sánchez Pérez
    • Vicepresident: Albert Cortada Manchado

Normativa Aplicable >

El dret d’associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.

Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE de 4 d’abril).

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 8 d’agost) articles 1,2,4,8 i 9.

Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d’abril) constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977.

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.

Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d’abril).

Conveni número 87 de l’OIT, relatiu a la llibertat sindical ia la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).

Conveni número 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).

Codi penal (articles 510 a 521).

Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).

Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) [2]

Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions.

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l’Estatut del Treballador Autònom.

Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l’estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’abril de 2.006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l’art.7.1.i) i a l’art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”

 

A nivell autonòmic:

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d’Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015

X
X